สินเชื่อกสิกร Xpress Cash ยืมได้ 80,000 สมัครได้ ทุกอาชีพ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติดตามและก้ต้องบอกว่า ช่ วงเวลาแบบนีได้รับผลกระทบกันหม ดทั่วประเทศจริงๆ โดยที่หลัง สถ าณการณ์รอบ 2 นั้น ไม่ว่ าจะเป็นทั้งภาครั ฐและเอกชน ได้รับ ในส่วนของผลกระเทบทั่วหน้า

บางกิจการ หรือบางธุรกิจถึ งขนาดปิดตัวลง แต่ว่ าในส่วนของตร งนี้ ฟ้าหลังฝนย่อมส ดใสเสมอ สำหรับผู้ทีกำลั งมองหาในส่วนของวงเงิ นสักก้อน เพื่ อที่มาจับจ่ายใช้สอยหรือ ลง ทุนเพิ่มเติม ไม่มากก็น้อย

จะดีกว่าไหม ถ้าเกิดวงเ งินก้อนน้อนเป็นวงเงิน สิ นเชื่อของธนาคาร ขวัญใจประชาชนอย่ างกสิกรไทย ที่มีการอนุมัติพร้อ มใช้ที่รวดเร็ว ที่อยู่ในอัตราด อกเบี้ยที่ต่ำพร้อมบริการการชำระที่สบาย

 

ล่าสุดถือว่ า ช่องทางดี ๆ ที่ จะช่วยให้คุณมีเงินเอาไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน หรือช่ว งเวลาเร่งด่วนที่จำเป็นมา ก ๆ ก็คือบัตรก ดเงินสด

ซึ่งมีสถาบั นการเงินหลายแห่งนำเสนอได้อย่า งน่าสนใจ บัตรกดเงินสดกสิก ร ก็จัดเป็นบัต รกดเงินสดอีกประเ ภทที่ได้รับความนิ ยมสูงมาก ๆ เพราะเป็นบัต รที่ช่วยเรื่องการเงินได้รวดเร็ว

อนุมัติเมื่อไหร่กดเ งินใช้ได้ทันที แต่ก็มีคำถามตามมาว่ากา รอนุมัติกี่วันจึงจ ะได้ รวมถึงมีขั้นตอนส มัครอย่างไร ต้องมีฐ านเงินเดือนเท่าไหร่ เราม ารวมเ อาไว้ให้แล้ว

สำหรับคนที่ต้องกา รสมัครบัตรกดเงินสดก สิกร เวลานี้สามารถส มัครออนไลน์ได้แล้วเพี ยงแค่เข้าไปยังหน้าเว็บของก สิกร จากนั้นเลือกบัตรเงินด่วน

พอเข้ามายังหน้าดังกล่าวจะมีปุ่มสีเขี ยวด้านขวามือที่เขียนว่าสมัครออนไ ลน์ ก็กดเข้าไปแ ละทำตามขั้นตอนต่ าง ๆ ได้เลย

คุณส มบัติเบื้องต้ นของการสมัคร บัตรกดเงินสดกสิกร
1.รายได้ขั้นต่ำสำหรับพนักงานประจำ ต้องมีเงินเดือน 7,500 บาท ต่อเดือน / เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท ต่อเดือน

2.ต้องมีอายุระหว่าง 20-70 ปีเท่านั้น

3.อายุการทำงานของพนักงา นประจำ 6 เดือนขึ้นไป ส่วนเจ้าของกิจการ ผู้ป ระกอบอาชีพอิสระ 1 ปีขึ้นไป

4.เอกสารที่ใช้ในการสมัครก็เหมือนกับการสมัครสินเชื่อทั่วไปคือ สำเนา บัตรประชาชน / บัตรข้าราชก ารพร้อมทะเบียนบ้าน / สำเนาใบเปลี่ ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี), เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน เอกส ารแสดงแหล่งที่มารายได้ต่าง ๆ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้

ประกอบอาชีพอิสระ), รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัตรกดเงินสดกสิกร
อัตราดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดกสิกรไม่เกิน 28% ต่อปี ขึ้นอยู่กับวงเงินและประเภทการชำระ
ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
อนุมัติกี่วัน? จะอนุมัติหลังจากธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนทุกอย่างและถูกต้องเป็นเวลา 7 วัน


จุดเด่นของบั ตรกดเงินสดกสิกร

1.สามารถเพิ่มบัตรเงิ นด่วน Xpress Cash เอาไว้บนแอพ K PLUS ก็ทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านมือถือได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ

2.สามารถเปลี่ยนยอ ดการซื้อสิน ค้าเป็นการผ่อนจ่ายแบบรายเดือนผ่านแอพ K PLUS ได้เลย

3.อัตราดอกเบี้ยต่ำ สุด ๆ เพียงแค่ แสนละ 50 บาท / วัน

4.สามารถเริ่มต้นชำระคื นเงินขั้นต่ำได้ 3% และ 5% แต่ต้ องไม่ต่ำกว่า 200 และ 500 บาท

5.หากใช้การผ่อนชำระด้ วยการหักเงินใ นบัญชีของกสิกรจ ะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติ ม ธนาคาร กสิกร  สำนักงานให ญ่ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตร าษฎร์บูรณะ กรุงเท พฯ 10140

02-2220000  กด 1