สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. Smart Cash ชำระดีมีวงเงิน ให้ยืมสูงสุด 50,000 บาท

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากสำหรับโครงการสินเชื่อที่หลายคนกำลังมองหาเพื่อมาแบ่งเบาภาระอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ก็เล็งเห็นถีงความสำคัญช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยและลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ด้วยนั่นเอง

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้จัดตั้งสินเชื่อวงเงิน Smart Cashขึ้นมาเพื่อลดค่าใช้จ่าย ผ่อนหนักเป็นเบาให้แก่ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ รับเงินก้อนไปใช้ในยามฉุกเฉิน เคลียร์หนี้นอกระบบ หรือจะค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่าง ๆ ด้วยโครงการสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash นั่นเอง

สำหรับสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash นั้นมีเงินก้อนให้ท่านได้ใช้สูงสุดรายละ 5 หมื่นบาทเลยทีเดียว โดยยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ได้ยาวนานถึง 12 เดือนเต็ม โดยโครงการสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ได้มีการเริ่มให้บุคคลที่สนใจเข้ามากรอกรายละเอียดการสมัครสินเชื่อเงินกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 อีกด้วย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ออกสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash ให้ลูกค้ากู้เงินสูงสุด 50,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม. 2566

สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์

วัตถุประส งค์

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบได้คนละ 1 บั ญชีเท่านั้น

วงเงิ น

กำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท และสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ได้ตลอดอ ายุสัญญา

ระยะเวลาการผ่อนชำร ะ

กำหนดให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือน นับจากวั นทำสัญญา ห ากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระห นี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม

ค่าธรรมเนีย ม

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อ ในอัตราร้ อยละ 1 ของวงเงินกู้แต่สูงสุดไม่เกิน 500 บาท โดยให้เรียกเก็บคราวละ 1 ปี ในวันทำสัญญาเงินกู้ ในปีต่อไปให้เรียกเก็บในวันที่ประสงค์ขยายระยะเวลาชำระหนี้
หลังกการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก

การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดด อก (Effective Rate)

อัตราดอกเ บี้ย

คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้ อบังคับ

อัตราดอกเบี้ยผิดนั ดชำระ

เรียกเก็บดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินส่วนที่ผิดนัดชำระสูงสุดตามประกาศข อง ธ.ก.ส. (MRR+3) บวกด้วยดอกเบี้ยปรับอีกร้อยละ 3 ต่อปี (MRR+3+3) นับถัดจากวันถึงกำหนดชำระ จนกว่าจะชำระหนี้ต้นเงินส่วนที่มิได้ชำระนั้นเสร็จสิ้น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรผ่อนผัน


หลักประกันเงิ นกู้

1. ที่ดินจำนวนไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงิ นจำนอง
2. บุคคล 2 คน ค้ำประกันไม่เกิ น 300,000 บาท
3. ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิ น 100,000 บาท

เงื่อนไขการกู้เงินตามโครงก ารฯ

เป็นการให้บริการวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โด ยผูกบัญชีสินเชื่อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่ลูกค้าเบิกใช้จริง นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้

การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่ างๆ

จะได้รับใบแจ้งห นี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้เงินกู้ หรือ SMS หรือม ารับด้วยตนเองที่สาขา

การแจ้งได้รับชำระเงินจากลู กค้า

เมื่อท่านได้ชำระค่างวดสินเชื่อให้แก่ธนาคารแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินจา กธนาคาร ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนเงินรับชำระ, เงินต้นคงเหลือ และดอกเบี้ย เป็นต้น

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือแจ้งเตือนที่สำคัญต่างๆ ค่ าธรรมเนียมต่างๆ

ตามประกาศของธนาค าร

ช่องทางในการติดต่อผู้ออกผลิตภั ณฑ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ห รือ Call Center 0-2555-0555

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานให ญ่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเ ขน (สำนักงานใหญ่)
2346 ถ. พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพม หานคร 10900
ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวั น
ศุนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำก าร
สำนักงานให ญ่ 0-2558-6555
โทรส าร 0-2558-6341
อีเม ล contact@baac.or.th

หรือเว็ปไ ซต์ https://www.baac.or.th/th/content-product.php?content_id=15584&content_group_semi=0001&content_group_sub=12&content_group=4&inside=1


หมายเหตุ
ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้ น