สินเชื่อช้างไทย ให้ยืม 100,000 สำหรับ พนักงานรายเดือน

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากสำหรับโครงการสินเชื่อดี ๆ จากสถาบันช้างไทย เงินกู้ ที่ล่ าสุดได้ออกเคมเปญโครงการสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีอาชีพพนักงานประจำสามารถยื่นใบสมัครขอกู้ยืมเงิน ภายใต้ชื่อโครงการ สินเชื่อบุคคล สำหรับพนักงานรายเดือน ที่มีวงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาทเลยทีเดียว

โดยโครงการสินเชื่อบุคคลนี้ ช้างไทย เงินกู้ ได้ทำการคิดอัตราดอกเบี้ยนั่นตามจำนวนเงินกู้ตามจริง คือหากยืมไม่เกิน 5 หมื่นบาท ผู้มีสิทธิ์ก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ  3 ต่อเดือนนั่นเอง ก็ถือว่าให้ความเป็นธรรมสำหรับผู้กู้อีกด้วย

หากท่านต้องการสมัครโครงการสินเชื่อบุคคล ช้างไทย นั้นก็สามารถสมัครได้ด้วยคุณสมบัติที่ทางสถาบนัตั้งไว้นั่นไม่ซับซ้อน แถมการสมัครไม่ยุ่งยาก สามารถเข้ามาสมัครได้ทันทีที่สำนักงาน เพียงมีอายุงาน มากกว่า 1 ปีขึ้นไปและอายุ ระหว่าง 20-50 ปีและเอกสารครบถ้านนั่นเอง อ่านรายละเอียดเพิ่มติม ดังนี้

จุดเด่นสินเชื่อบุคคล สำหรับพนักงานร ายเดือน

ช้างไทย เงินกู้ เรา ให้บริการเงินกู้ถูกก ฎหมาย เราเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์และพิโกพลัสจากกระทรวงการคลัง ช้ างไทย เงินกู้ ยึดหลักการให้บริการสิ นเชื่อด้วยความสุจ ริต ไม่ค ดโกงเอารัดเอาเปรียบผู้ขอกู้ สัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้อง อัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บเป็นอัตราด อกเบี้ยตามก ฏหมายกำหนด (ร้อยละ 3 ต่อเดือน หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อร้อยละ 2.33 ต่อเดือน หากกู้เกิน 50,000 บาท และร้อยละ 1.25 ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาท ) และเป็นเงิ นกู้แบบ ลดต้นลดด อก

สำหรับพนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงา นในโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่านสามารถยื่นขอกู้ได้ เพียงมีคุ ณสมบัติ และยื่นกู้ในเงื่อนไข ดังนี้

วงเงินที่อนุมัติ

ตั้งแต่ 8,000 บ. – สูงกว่า 100,000 บ.

หมายเหตุ*  ช้างไทย เงินกู้ ไม่มีนโ ยบาย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนการโอนเงินกู้ และเร าจะโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเต็ มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราดอ กเบี้ย

สำหรับวงเงินกู้ไ ม่เกิน 50,000 บาทแรก อัตราดอ กเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือน
สำหรับวงเงินกู้ส่ วนที่เกิน 50,000 บ. – ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอ กเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.33 ต่อเดือน
และส่วนที่เกิน 100,000 บาท คิ ดอัตราด อกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

เอกสารเครดิตบูโร

กรณีผู้ขอกู้ไม่มีเอกสารเครดิตบูโร หรือ ติดเครดิตบูโร เร าจะพิจารณาให้กู้สู งสุดไม่เกิน 30,000 บาท
กรณีผู้ขอกู้ประสงค์จะกู้เกิน 30,000 บาท ต้องแสดงเอ กสารเครดิตบูโร และ เค รดิตบูโรต้องไม่มีประวัติค้างชำระ

หมายเ หตุ

การอนุมัติเงินกู้ขึ้นกั บการพิจารณาของ ”ช้างไทยเงินกู้”

 

ขั้นตอนการยื่นกู้

1 ) ดาวน์โหลดเอกสาร

– ดาวน์โหลดใ บสมัครสินเชื่อ ได้ที่นี่

– ดาวน์โหลดเ อกสารแสดงผลิ ตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับพนักงานบริษัทได้ที่นี่

2 ) ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

– พนักงานร ายเดือน อายุ 20-50 ปี

– อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้ นไป

– มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้ นไป

– มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรส าคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา หรือสงข ลา

– ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเท พ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และธนชาตเท่านั้น

– มีบุคคลค้ำประกัน 1 ค น

– ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่ างวด

– บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่ นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)

3 ) ผู้ขอสินเชื่อต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

– สำเนาบัตรประช าชน

– สำเนาทะเบียนบ้ าน

– สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงิ นเดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี)

– หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆที่รับร องอายุงานได้ เช่น บัตรพนักงานที่มีวันที่เริ่มทำงาน หรือวันออกบัตร

– สัญญาจ้า งงาน

– สลิปเงินเดือนที่มีวันที่เริ่มงาน หรือส ลิปเงินเดือนที่มีอายุเกิน 1 ปี

– หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใ บ 50 ทวิ) ที่นายจ้างออกให้

– สเตทเมนท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือ น และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี) (ขอจากแ อพหรือเว็บของธนาคารได้)

– ใบเปลี่ยนชื่อหรือน ามสกุล (ถ้ามี)

– เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง (กรณีข อกู้เกิน 30,000 บาทขึ้นไป)

*กรณีผลัดกันกู้ผลัดกันค้ำใช้เอกสารคนละ 2 ชุ ด*
** เอกสารในการสมัครขอสินเชื่อของท่าน จะไม่สามารถรั บคืนได้ และบริษัทสงวนสิทธิ์ จะทำล ายเอกสารได้ทันที หากบริษัทไม่อนุมัติสินเชื่อ**

4) ผู้ขอสินเชื่อต้องมีหลักประกัน ดังต่ อไปนี้

4.1 สมุดบัญชีเงินเดือน นำมาจดทะเบียนเป็นหลั กประกัน

4.2 คนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรย า (กรณีกู้ไม่เกิน 30,000 บาท) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี หรื อ
– ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ อายุ 20-58 ปี หรื อ
– ข้าราชการบำนาญ อายุไม่เกิน 65 ปี
– อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไ ป
– มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 10,000 บาทขึ้ นไป
– ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาค าร
– บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นค ง (ตามเกณฑ์ของช้างไ ทยเงินกู้)
– ใช้เอกสารประกอบการค้ำประกันเหมือนกันเอกสารของผู้กู้/ผู้ข อสินเชื่อ
– ผู้ค้ำ 1 ท่านสามารถค้ำให้บุคคลอื่นได้สูงสุ ด 2 ท่าน

5) การยื่นใบสมัคร

5.1 ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานบริก าร ช้างไทย เงินกู้ ในจังหวัดที่ท่ านอยู่
5.2 นำใบสมัครที่กรอกและลงชื่อแล้ว รวมทั้ งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำใส่ซ องปิดผนึก แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ)
เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พห ลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสิ นเชื่อ)
พิกัด – อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 26 (ตรงข้ ามกับช่อง 5 สนามเป้า ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามเป้า )
เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
tel ติดต่อธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่
065-929-0726, 065-929-0727

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น