สินเชื่อตัวใหม่ ธ.ก.ส. รายละ 10,000 ไม่ต้องค้ำ ดอกถูก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดต ามและต้องบอกว่าในช่วงสถาณการณ์แบบนี้ไม่ว่าใครก็ได้รั บผลกระทบกันหม ดทั่วหน้า จาก cvd 19 ทั้งในส่วนของภาครั ฐและเอกชน รวมไปถึงเชิงพ าณิชย์ และเกษ ตรกร

ให้ส่วนของบางบริษั ทบางกิจการ ถึงขนาดหยุดชั่ วคราว หรือปิ ดตัวลง ซึ่งถ้าเป็นอาชีพเก ษตรกร สำหรับผู้ที่กำลังมองหาสิ นเชบื่อเพื่อมาจั บจ่ายใช้สอยสักก้อนนึง บอ กได้เลยว่าอาจจะหายาก ส์ ถึงขนาดต้องไปหา นอกระบบ

ตรงนี้ไม่ต้องกั ง วลใจ สำหรับพี่น้องช าวไทยหัวใจเกษตรกร ดีกว่าแ น่นอน ไม่มากก็น้อย ที่ช่วยเห ลือได้ตรงนี้เป็นวงเ งินสินเชื่อตัวใหม่ของ ธกส

 

ล่าสุดถือว่า เป็นข่า วดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครั วของเกษตรกร เมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2564  นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร ด้วยวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะปลอ่ย รายละไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตร าดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน ท่าน ที่ต้องการกู้เงินด่วนแบบถู กต้องจากภาครั ฐไม่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบ วันนี้ธนาคา รเพื่อการเกษ ตรแล ะสหกรณ์การเกษตร

หรือ ธ.ก.ส. เปิดให้ประช าชนสามารถ กู้สินเชื่อเงิ นด่วน ฉุกเฉินรายล ะ 10,000 บาท ผ่อนนาน 30 เดือน ดอกเ บี้ยแค่ 10 บาทต่อเ ดือน

วิธีสมัครสินเชื่อเงิ นกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. รายล ะหมื่น ไม่ต้องค้ำ ดอกเบี้ ยถูก โดยมีร ายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีสมั ครเงิ นกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. รายละห มื่น บาท ดอกเบี้ยถูก 10 บาทต่อเดือน ไม่ต้องค้ำประกั น ผ่อนนาน 30 เดือน

ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. พร้ อมช่วยเหลื อคนไทยที่เวลานี้เผชิญปัญหาด้านการเ งินจาก จากสถานกา รณ์ ของ cvd-19 รอบใหม่

ทั้งการออกมาตราการพักหนี้ ช่วยเก ษตรกรสู้cv d-19 ระบาดระลอกใหม่ และโครงการส นับสนุนสินเชื่ อฉุกเ ฉิน วงเงินรวม 20,000 ล้ านบ าท สำหรับเกษตรกรและ ครอบครัวข องเกษต รกร รายละ 10,000 บา ท คิดดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร ด้วยวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะปลอ่ยกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน

 

เงื่อนไขการยืม
สำหรับเงื่อนไขการกู้เงิน มีดังนี้

ไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้

ชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน

แบ่งค่างวดตามที่สามารถชำระได้ แบ่งเป็น รายเดือน 3 เดือน 6 เดือน

พักหนี้ 6 เดือนแรกนับจากวันกู้

โดยจุดเ ด่นของตัวสินเชื่อฉุกเ ฉินมีดังต่อไปนี้

6 จุดเด่นสินเชื่ อฉุกเฉินสำหรับ เกษตรก รและครอบครัวของเกษตร กร วงเงิ น 10,000 บา ท

ท่านสามารถทำเรื่องขอวงเงิ นกู้ได้ร ายละไม่เกิน 10,000 บา ท

สำหรับอัตราด อกเบี้ยคงที่เพีย ง 0.1% ต่อเดือน หรือ เ ดือนละ 10 เท่ านั้น

คุณส มบัติ สำหรับท่านที่ต้ องการขอสิ นเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 10,000 บา ท

ท่านที่ส นใจต้องเป็นเกษตรก รหรือบุคคลใน ครอบครัวของเก ษตรกรที่ยังไม่เป็ นลูกค้าธ.ก.ส.

ท่านจะต้องเป็นลูกค้ า ธ.ก.ส. อยู่แล้วเท่านั้ น หรือท่านที่ส นใจแต่ยังไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. สามารถติดต่ อสอบถามได้ ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ใกล้บ้านท่ าน

ผู้ของสินเชื่อต้ องมีอา ยุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เ กิน 70 ปี

ขั้นตอ นวิธีสมัคร ขอสินเชื่อฉุ กเฉิน วงเงิ น 10,000 บา ท

เริ่มแรกให้เข้าไปที่ เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือ คลิกที่รูปด้านบน

จากนั้นคลิกที่ กาลงทะเบียน

ให้ทำก ารเลือก ถูกที่ช่อ งผู้ขอใช้บริการ

แล้ว จากนั้นกดที่ปุ่มย อมรับ

กดที่ปุ่ มลูกค้ารายค น

ในขั้นต อนนี้ให้ท่านทำการกรอกข้อมูลให้ครบ จากนั้ นในช่อง ความต้องการช่วยเหลื อให้เลือก ขอ สิ นเชื่อเพิ่ม จากนั้น เลือกสินเชื่อแก้ไขห นี้นอกระบบตามรูปด้านบนจากนั้นเลือกที่ปุ่มถัดไป

ในขั้นตอ นนี้ให้ท่า นทำการตรว จสอบความถูกต้องให้เรีย บร้องหากมีข้อมูลผิดพลา ดให้ท่านทำการกดที่ปุ่มแก้ไข แต่ห ากข้อมูลทุก อย่ างถูกต้องแล้วให้กดที่ปุ่ ม ยืนยันการลงทะเบีย น ได้เลย

หลัง จากที่ท่านกดปุ่มยืนยันการล งทะเ บียนแล้ว ท่านก็ แค่ รอทา งธนาคาร ธ.ก.ส. ติ ดต่อกลับในภ ายหลังเป็นอันเสร็จสิ้นขั้ นตอนก ารลงทะเ บียน

ขั้นตอนก ารลงทะเบียนผ่ าน LINE Official BAAC Family

ผู้ที่ต้องการยืมสามารถยื่น เรื่องได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา, Line @BAAC Family, เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือติดต่อที่เบอร์ 02-555-0555