สินเชื่อตัวใหม่ มีเงิuเดือน 7500 ก็ยืมได้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาว โซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ช่วงเวลาแบบนี้ ไม่ว่าใคร ก็ได้รับผลกระท บกันแบบทั่วหน้า ทั้งภาครั ฐและเอกชน พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงชาวนาชา วไร่ ชาวสวน

ตรองนี้ได้รับ ความผ ลกระทบจาก สถาณการ ณ์ รอบ ที่สองกันเยอะ รวมถึงพนักงานประจำ และ ช่วคราว

แต่ว่า ในช่าวงสถาณการณ์ ที่เราจะผ่ านพ้นไป ถือว่า เป็นช่วงที่ น้ำขึ้นให้รีบตัก หรือพลิก วิกฤตให้เป็นโอกาส หลายคนอาจหาทา งเลือกจากนอกระบบ ทังนี้ ถ้าเราใช้สติ ทุกอย่างต้องผ่านไปได้ดี

สำหรับผู้ที่กำลังม องหาวงเงินสักก้ อน เพื่อที่ จับจ่า ยใช้สอย หรือหมุนเวี ยนในกิจการของตนเอง ตรงนี้ จะดีกว่ าแน่นอน ถ้าวงเงินพร้อยใช้ก้อ นนขั้น เป็น ของ ธนาค าร ขวัญใจ ของคนไป 1ใน5 สถาบั นการเงินกหลักของประเทศไทย

ล่าสุดสำหรับ สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหัก นำส่งกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ วงเงินสูงสุด 7 เท่าขอร ายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1,500 ,000 บาท ผ่อน สบายใจได้นาน 5 ปี เลือกระยะเวลาผ่ อนชำระได้เองสูงสุด 60 เดือน

รายละเอียดสิ นเชื่อ

ดอกเบี้ ยต่ำพิเศษ

สำหรับหน่วยงานที่มี บันทึกข้อต กลงกับธนาคาร

ระยะเวลา ผ่อนชำร ะ

1. วงเงินกู้ตั้งแ ต่ 6,000 – 20,000 บ าท เลือกผ่อนชำระ ได้ 12, 18 หรือ 24 งวด

2. วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001 – 1,500,000 บ าท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด

วงเงินสินเชื่อ

1. ขั้นต่ำ 6,000 บาท

2. สูงสุด 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิ น 1,500,000 บา ท

พิเศษ สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย

1. วงเงิน สูงสุด 7 เท่าของรายได้

2. ค่าธ รรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

3. ไม่มีค่าธรรมเ นียมจัดการให้กู้

4. ไม่มีค่าปรั บกรณีชำระปิดบั ญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้

5. ค่าอากรแสตมป์ติดสั ญญาเงิ นยืม

หมายเหตุ

อากรแสตมป์ 1 บา ทต่อเงินสินเชื่อ 2,000 บา ท (เศษของ 2,000 บาท คิดค่าอากรแสตมป์ 1 บา ท)

รายล ะเอียดการสมั คร

คุ ณสมบัติ

1. สัญชาติ ไทย

2. สถานะ เป็นพนักงาน / ลูกจ้าง ประจำของบริษัท หรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับธ นาคารก สิก รไทย

3. อายุ อายุผู้ขอกู้รวมระยะเว ลาผ่อนชำระแล้วต้องอยู่ระหว่าง 20-60 ปี หรือไม่เกินอา ยุเกษียณที่บริษัทกำหนด

4. รายได้ มีรายได้ประจำต่ อเดือนตั้ งแต่ 7,500 บา ทขึ้นไป

5.อายุงาน อายุงานไม่น้ อยกว่า 6 เดือน (พ้นทดลองงาน)

อื่น ๆ

1. ได้รั บการพิจารณาจากหน่วยงานต้ นสังกัดของผู้ขอกู้

2.ผู้ขอกู้ยินย อมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงิ นเดือนนำส่งธนาคารเพื่อชำระหนี้เป็นประจำทุกเดื อนจนกว่าการชำระหนี้เสร็จสิ้น

เอกสาร

1. เอกสารทั่วไป

2. สำเนาบัตรปร ะชาชนที่เห็นรูปหน้า และเล ขทะเบียน 13 หลักชัดเจน

3. สำเนาบัญชีเงินฝ ากออมทรัพย์ธน าคารกสิกรไทย

4. สำเนาใบเป ลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารแส ดงรายได้

1.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงิ นเดือน อายุไ ม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร

เพิ่ม สำเนารายการเดินบัญชีย้อ นหลังติดต่อกัน 3 เดือน กรณี ใช้หนังสือรับรองเงิ นเดือน

เพิ่ม สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรือ สำเนาการเสี ยภาษีเงินได้ 50 ทวิปีล่าสุด กรณีมีร ายได้อื่น ๆ ที่ได้รับเพิ่ มเติมจากการทำง านประจำ (เช่น ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น)

ไม่ต้องยื่นสลิปเ งินเดือน / หนังสือรับรองเงิ นเดือน กรณีมีบัญชีเงิ นเดือนผ่านธนาคารกสิก รไทยตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (กรณีมีบัญชี เงิ นเดือนผ่านธนาคารกสิก รไทยน้ อยกว่า 6 เดือน ให้ยื่นเอกสา รแสดงรายได้ตามปกติ)

สอบถามข้อมูลติดต่อ ธนาคารกสิกรใกล้บ้าน หรือสำนักงานใหญ่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 02-2220000 กด 1

เว็บ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/personal-loan/Pages/k-personal-loan-welfare.aspx