สินเชื่อนาโน ไทยเครดิต ให้ยืม 200,000 สร้างอาชีพ เพื่อพ่อค้าแม่ค้า

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลาย ที่กำลังมองหาสินเชื่อในการเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือใช้ต่อยอดในธุรกิจ วันนี้เราได้มีสินเชื่อจาก ธนาคารไทยเครดิต โดยเป็นสินเชื่อ นาโน และ ไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย โดยยึดหลักการว่า “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” แถมมีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

โดยคุณสมบัติเพียงแค่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่ต้องการเงินก้อนเพื่อไปใช้ประกอบธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีสถานที่ประกอบกิจการชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ เช่นตั้งอยู่ในตลาด ภายใน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

ซึ่งทางธนาคารมีวงเงินสนับสนุนให้ตั้งแต่ 30,000 ไปจนถึง 200,000 ให้กับพ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย โดยไม่ต้องใช้สินทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เพราะทางธนาคารมีความเข้าใจพ่อค้า แม่ค้าที่ต้องการเข้าถึงเงินทุนในระบบ มากกว่าจะได้ไม่ต้องไปกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงๆอีกต่อไป

รายละเอียดสินเชื่อ นาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

 1. วงเงินสูงสุด 200,000 บาท
 2. สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี
 3. อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 4. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นบุคคลธรรมดา
 2. สัญชาติไทยเท่านั้น
 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
 4. อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี
 5. วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
 6. ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 7. ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
 8. สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
 5. เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)
 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก
 7. สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

หากผู้ใดสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.tcrbank.com/

หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด