สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย ให้ยืม 200,000 ผ่อนสบาย นาน 36 เดือน

อีกหนึ่งสินเชื่อดีๆ สำหรับผู้สูงวัยในประเทศไทย เพราะทางธนาคารออมสินได้ออกสินเชื่อเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะสำหรับ สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย ที่ให้กู้ได้รายละไม่เกิน 200,000 ต่อคน ขอแค่มีอายุถึง 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี ก็สามารถสมัครได้

ซึ่งสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัยนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19 อีกทางหนึ่ง เพื่อใช้เป็นทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งทางธนาคารจะให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนของแต่ละคน

จุดเด่นของสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

  1. เพื่อเป็นทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้หนี้นอกระบบ

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

  1. ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทต้องไม่เกิน 200,000 บาท

ดอกเบี้ย

  1. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระเงินกู้

  1. ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

  1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบการอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
  2. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  3. มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

หลักประกัน

ให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrereneurs ค้ำประกัน โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกัน ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา

สอบถามเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่สนใจอยากสมัคร สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400