สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้ยืม 1,000,000 บาท ดอกต่ำมาก

เรียกได้ว่าหนึ่งโครงการสินเชื่อที่มีคนแห่ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากสำหรับ สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เนื่องจากเป็นสินใหม่ที่เปิดโอกาสและสนับสนุนให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้มีโอกาสต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมได้มากยิ่งขึ้น

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดโครงการสินเชื่อนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนสามารถพัฒนาธุรกิจการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด ทั้งทางด้านต้นทุน ค่าใช้จ่าย รวมถึงปลดล็อคภาระหนี้สิน แม้กระทั่งเป็นเงินทุนฉุกเฉินในยามที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนจำเป็นอีกด้วย

และพิเศษไปกว่านั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยังเจาะรับสมัครผู้กู้สินเชื่อที่บรรลุนิติภาวะจนถึงอายุ 45 ปีเลยทีเดียว และยังสนับสนุนนักศึกษาที่จบใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นอาชีพเกษตรกร ซึ่งธนาคารก็ได้มอบวงเงินให้กู้สูงถึง 1,000,000 บาทเลยทีเดียว และสำหรับท่านที่ต้องการทราบรายละเอียด สามารถอ่านข้อมูลสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ เพิ่มเติมได้ ดังนี้

จุดเด่นสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตรที่นำเอานวัตกรรมการเกษตรหรือสิ่งใหม่ ๆ มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิมหรือพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ

คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี

2. มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสืบสานและต่อยอดอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร

3. ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ทางด้านการเกษตร หรือธุรกิจเกษตร

4. ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่ 44

วงเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

รายละเอียดหลักประกัน

1. ให้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร เป็นลำดับแรก

2. กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันนี้แล้ว ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง

3. กรณีใช้บุคคล 2 คนขึ้นไป เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท

4. กรณีใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท

5. หากไม่เพียงพอให้สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันหนี้เงินกู้ได้

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

MRR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี หรือ 0.59 ต่อเดือน)

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ระยะเวลากู้  1 – 10 ปี แบ่งได้ดังนี้

1. กรณีขอกู้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

2. กรณีขอกู้เงินเป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานใหญ่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ที่อยู่ เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

หรือเว็ปไซต์ https://www.baac.or.th/th/content-product.php?content_id=13756&content_group_semi=0001&content_group_sub=2&content_group=4&inside=1

 

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น