สินเชื่อสำรองอาชีพ ยูโอบี ยืมง่าย 1,000,000 ไม่ต้องค้ำ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดคตามและต้องบอกว่าในช่วงเวลาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นใครๆก็คงได้รับผล กระทบ จากสถาณการณ์  cvd19 ที่ผ่านมา

ซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐหรือเอกชนตรงนี้ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า มั้งพนักงานประจำ ยันลูกจ้างประจำ บางบ ริษัทบางกิจการถึงขนาดปิดตัวลง บางท่านรับมือไ ม่ไหวถึงขนาดกลับไปตั้งหลักที่ บ้านเกิด

แต่ในช่วงที่ประเท ศไทศของเรากำลังจะก้าวผ่านพ้น ในส่วนของตรงนี้ไปนั้น ใน ช่วงที่ลำบากหากเราใช้สติทุกอย่างย่อมผ่านพ้นไปได้ ตรงนี้ดีกว่าแน่นอน  สำหลับผู้ที่ กำลังหาวงเงิ นสำรองเพื่อจับจ่ายใช้สอยหรือหมุ นเวียนทางธุรกิจ

จะดีกว่าไหมถ้าในส่วน ของวง เงินก้อนนั้นเป็นวงเงิน สินเชื่อ ของธนาคารชั้นนำอย่าง ยูโอบี

ซึ่งสำหรับ ยูโอบี แคชพลัส พร้อมให้คุณมีเงินสด สำรองพร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมงสมัครเพียงครั้ง เดียว คุณก็สามารถมีวงเงินสำรองสูงสุด ถึง 1,000,000 บ. เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

ให้คุณพร้อมใช้ ใน ทุกสถานการณ์ เพียงคุณมีบัตรยูโอบี แคชพลัส ก็เหมือนมีเงินสดติดตัว ตลอดเวลา สมัครง่ายๆ

โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินยูโอบี แคชพลัส ให้บริการในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ้ง ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านบัตร ยูโอบี แคช พลัส

ให้คุณสามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันทีจากตู้เอทีเอ็ม ทั่วไทย และทั่วโลก ที่มีเครื่องหมาย PLUS โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการ กดเงินสด

สิทธิประโยชน์ยูโอบี แคช พลัส 

สมัครเพียงครั้งเดียว สามารถใช้วงเงินได้ตลอดชีพเบิกถอนเงิ นสดผ่านบัตร UOB Cash Plus โดยสามารถถอนผ่านเครื่อง ATM ทั้ง จากเครื่อง ATM ในประเทศ และทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย PLUS

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการกดเงินสด ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บ. ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 2.5% ของยอดคงค้างชำระ การคิดดอก เบี้ยจะคิดตามวันที่ใช้จริงเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอ ายุ 20-60 ปี

2. รายได้ต่อเดือน

พนักงานบริษัท 15,000 บ.  ขึ้นไป

เจ้าของกิจการ 20,000 บ. ขึ้นไป

3. อายุงาน

พนักงานบริษัท 1 ปีขึ้นไปในบริษัทปัจจุบัน หรือ ธุรกิจประเภทเดียวกัน

เจ้า ของกิจการ 3 ปีขึ้นไปในกิ จการเดียวกัน

เอกสารประกอบการพิจารณา

กรณีเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท

1. สำเนาหน้าบัตรปร ะชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รั ฐวิสาหกิจ

2. สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริ งหรือสำเนา) หรือ หนั งสือรับรองรายได้(ตัวจริง)

3. สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญ ชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)

4. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน (กรณีต้ องการ โอนเงินเข้าบัญชีอื่น)

5. สำเนาทะเบีย นบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้ารา ชการ/รัฐวิสาหกิจ)

กรณีเป็นธุรกิจส่วนตัว

1. สำเนาหน้าบัตรประ ชาชน

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เ ดือน)

3. สำเนาบัญชีธ นาคารส่วนตัวย้อ นหลัง 6 เดือน

4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่ เกิน 3 เดือน)

5. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน (กรณีต้อง การ โอนเงินเข้าบัญ ชีอื่น)

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรร มเนียม ค่าบริการและค่าปรับ

3. ค่าใช้จ่า ยที่ให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคค ลอื่น

4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน

หมายเหตุ 

1. ธนาคารฯ จะคิดอัตรา ดอกเบี้ย ค่าธรร มเนียมใดๆ ตามข้อ 1.1 – 1.3 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (Effective Rate)

2. ธนาคารฯ ขอสง วนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตร าดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยก ว่า 30 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผ ลบังคับใช้

3. ค่าธรรมเนียมดังกล่า วยังไม่รวมภาษีมูลค่าเ พิ่ม (VAT) (ถ้ามี)

4. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินข้อ 3.1 เป็นค่าบริการตามอัตร าที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชำระเงิ นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริกา รแต่ละราย

5. สำหรับค่าติดตามทวงถามหนี้ที่ถูกเ รียกเก็บจากผู้ให้บริการภายนอก ธนาคารจะเรีย กเก็บค่าธร รมเนียมดังกล่าวจากลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 52 เป็นต้นไป

วิธีการคำนวณดอ กเบี้ย

ดอ กเบี้ย = จำนวนเงินที่เบิก x จำนวนวัน x อัตราดอกเบี้ ยต่อปี 365 วัน

จำนวนวันในการคิ ดดอกเบี้ย เท่ากับ 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

หรือที่ https://www.uob.co.th/