สินเชื่อออมสิน เพื่อเป็นเงิuทุน หรือหมุนเวียน 10,000 – 200,000 บ.

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ช าวโซเ ชียลต่างติ ดตามและต้องบอกว่า ในช่วง ที่หลังจาก สถาณก ารณ์ cvd 19 รอบ 2 ที่ ผ่านมา ต้องยอมรับว่า ไมว่าจะเป็นอาชี พอะไร ทั่งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงเชิงพานิชย์ได้ รับผลกระทบกั นท่วหน้า

ทั้งพ่อค้า แม่ค้า ได้รับผลกระทบกับ สถาณการกันหมด บางคนถึงกับน้ำตาตกในเกลื อนไม่เข้าคลายไม่ออก โดยการทำสินเชื่ อสำหรับ อาชี พค้าข ายต้องบอกตามตรง ค่อนข้างย ากส์บางท่าน ต้องบอกว่า หาทางอ อกกับน อกระบบ

ซึ่ง นอกระบบ ทำให้เกิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมา ทั้งนี้ ในทางที่ตัน ถ้าเราใช้สติ ย่อมมีทา งออ กเสมอ  หลายคนมองห าวงเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอ ยหรือ ลงทุนหมุน วียน ในช่วที่ประเทศไทย กำลังจะกลับมาแ บบนี้ น้ำขึ้นให้รีบตัก จะดีกว่าไหม ถ้า วงงินก่อ นนั้นเป็นของธ นาคารออมสิน

โดยล่าสุด   ทางธนาคาร ออมสินได้ทำการ จัดสินเชื่อตั วใหม่เพื่อรองรับในส่วน  ของอาชี พ การค้า นั้น คือ สินเชื่อประชาชน ความต้องการทุกอาชี พ

ซึ่ง ให้กู้ตามความจำเป็นแ ละความสามา รถในการชำระคืน ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 200,000 บาท โดยชำระได้ตั้ งแต่ 3ปี ถึง 10 ปี โดยรายละเอีย ดมีดังนี้

จุดเด่น
เพื่อเป็ นเงินทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอ บธุรกิจทดแทนการใช้ห นี้นอกระบบ

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ต ามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 200,000 บา ท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิ มของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกั บจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกร รมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่ อราย

อัตราดอกเบี้ย

อัตร าดอกเบี้ยและอั ตราดอกเบี้ยกรณี ผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกา ศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโค รงการธนาคารประชาชน

 

การชำระคืนเงินกู้

 ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

ระยะเว ลาชำระคืนเงินกู้และด อกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 ง วด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

วิธีกา รคำนวณการชำระคืนงินกู้

ชำระเงินต้นและ ดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน

การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอ กเบี้ ยคงที่ (Flat Rate)

 

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชี พค้าข าย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

2. เป็นบุคคลธรร มดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับ ระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ใน กรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ  20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนั งสือให้ความยินย อมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

3. เป็นผู้มีถิ่ นที่อยู่แน่ นอน สามารถติดต่อได้

4. มีส ถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน

5. มีความสามารถในการผ่อน ชำระ หนี้คืนธนาคาร

6. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่ นขอกู้เงิน

7. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร ห รือกรรมการของธนาคารออ มสิน

8. หลักประกันเงินกู้ให้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรร มขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำปร ะกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประ กั น สามารถค้ำประกั นได้ไม่เกิน 200,000 บาท ดังนี้

วงเงินกู้ตั้ งแต่ 10,000 – 50,000 บาท ใช้บรรษั ทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขน าดย่อม (บสย.) ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน

วงเงินกู้ ตั้งแต่ 50,001 – 200,000 บาท ใช้บรรษัทประกั นสินเชื่ออุตสาหกรร มขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับบุคคลค้ำปร ะกั น โดยผู้ค้ำป ระกั นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

9. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

10. เป็นผู้มีร ายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน

11. ไม่เป็นพนักงานธน าคารออมสิน

โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรร มเนียมของภาระค้ำประกั นให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ บสย.กำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีตลอดอายุสัญญา

ติตต่อได้ที่

ธนาคารออ มสินสำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใ น เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมู ลการติดต่อ : โทรศัพท์ Call Center : 1115 โทร ส าร 0-2299-8012
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.gsb.or.th/
หรือ ธนาคารออมสินใกล้บ้าน