สินเชื่อออมสิน ไทรทอง ให้ยืม 300,000 ลดต้นลดดอก อนุมัติไว ผ่อนชำระยาว

เรียกได้ว่าเป็นอีกโครงการสินเชื่อดี ๆ ที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากธนาคารออมสิน เปิดตัวสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์ปัจจุบันที่เรียกว่าอกสั่นขวัญหายกับเศรษฐกิจช่วงนี้ หากมีเงินก้อนก็จตะช่วยพยุงสภาพการเงินของแต่ละท่านให้เกิดสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น

โดยทางธนาคารออมสิน แจงรายละเอียดผู้สนใจต้องมีรายได้ประจำแน่นอน และประกอบอาชีพใดก็ได้ เพียงแต่มีรายได้สม่ำเสมอ และสามารถตรวจเช็กได้นั่นเอง โดยวงเงินยิมกว่า 300,000 บาท เรียกว่าช่วยแบ่งเบาภาระผู้ที่ได้รับเงินก้อนนี้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยก็ต่ำ ถือว่าเน้นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเลยจริง ๆ

โดยเงื่อนไขการสมัครสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ของธนาคารออมสินนั่น จำเป็นต้องมีบุคคลคอยค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันนั่นเอง ซึ่งวันนี้ทางทีมงานได้รวบรวมรายละเอียดของสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์มาไว้ที่นี้แล้ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

ธนาคารออมสินให้ลูกค้าทุกท่านใช้ชีวิตได้เต็มที่ยิ่งขึ้นด้วยสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ สินเชื่อที่รองรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าจะท่องเที่ยว ซื้อรถ ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรืออื่น ๆ ก็กู้ได้สบาย ๆ เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

 1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
  ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
 2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
  ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 • ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร
 • ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด
 • ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน

ดอกเบี้ย
เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระ

ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
 • เงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 2. มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 3. มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป
 • เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
 2. ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หากผู้ใดสามารถติดต่อสมัครสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านหรือสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/personals/saitong/

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น