สินเชื่ออิ่มใจ ธ.ออมสิน ให้ยืมรายละ 1 แสน สำหรับเจ้าของกิจการ

ในส่วนของสถานการณ์ รอบนี้ในระดับเดลต้า ทำให้หลายคนได้รับผลกระทบกันแบบทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า เจ้าของร้านต่างๆต่างได้รับผลกระทบในตรงนี้กันแบบทั่วหน้า สำหรับ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งขค่าใช้จ่ายในครอบครัว และส่วนตัวรวมไปถึงค่าใช้จ่าย ในกิจการ

ทั้งนี้ หลายคนหลายๆร้านค้า มองหาในส่วนของ วงเงินสักก้อนมาหมุนเวียนเพื่อให้ผ่านพ้นในส้่วนของสถานการณ์ ตรงนี้ไป ซึ่งส่วนมาก ไปมองจากนอกระบบ ทั้งนี้ จะมีเงื่อนไข และ อัตราดอกเบี้ยที่ไม่ตอบโจทย์

ในส่วนของตรงนี้ ตอบโจทย์และดีกว่าแน่นอน สำหรับในส่วนของสินเชื่อเพื่อ เจ้าของกิจการร้านอาหาร ของ อีกหนึ่งผู้นำด้านสินเชื่อและเงินออมอย่างธนาคาตรออมสิน

ธนาคารออมสินจะเปิดให้บุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหาร ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอกู้ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 -วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

จากนั้นธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนขอกู้ โดยผู้กู้จะต้องแนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง พร้อมเอกสารประกอบอื่น เช่น รูปถ่ายใบเสร็จ/สัญญๅเช่า/ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของ

โดยสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

 

ผู้ที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น สามารถยื่นขอกู้ได้ที่แอป MyMo ในขั้นตอนถัดไป รวมระยะเวลาอนุมัติ ไม่เกิน 7 วันทำการ โดยธนาคารจะพิจารณาวงเงินให้กู้ตามขนาดของธุรกิจ

ทั้งนี้ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่สามารถยื่นขอกู้ตามมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ จะต้องเป็นสถานประกอบการในพื้นที่ถาวร เช่น ร้านที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ฟู้ดคอร์ต รวมถึงร้านอาหารที่มีลักษณะเป็น Food Truck, Pop-Up Store, Booth Kiosk เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 400,000 ราย

1. ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่จำหน่ายแบบถาวร

2. ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า

3. ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์

4. ภัตตาคาร

5. ร้านที่มีลักษณะเป็นบูท

6. ไม่ใช่ร้านหาบเร่ แผงลอย รถเข็น เป็นต้น

 

วิธีการดำเนินงาน

1. ธนาคารจะสนับสนุนเงินสินเชื่อวงเงินจำนวน 2,000 ล้านบาท

2. วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุด 100,000 บาท

3. ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี (Effective Rate)

4. ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี

5. ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินจะทำการตกลงกับสำนักงานงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีเพื่อความเหมาะสมต่อไป

ต้องการสมัครหรือถามข้อมูงได้ที่ https://www.gsb.or.th/personal/all-loan/

 

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 Call Center :1115 โทรศัพท์ :0-2299-8000

หรือสาขาใกล้บ้าน