สินเชื่อเงินด่ วน บัวหลวงอุ่นใจ วงเงินสูงสุด 1 ล้าน ไม่ต้องค้ำ อนุมัติไว ไม่รอนาน

ถือว่าเป็นอีกโครงการสินเชื่อดี ๆ จากทางธนาคารกรุงเทพ ที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลาม โดยเฉพาะสินเชื่อ บัวหลวงอุ่นใจ ตอบโจทย์ในยุคที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน โดยทางธนาคารกรุงเทพเล็งเห็นความสำคัญเงินฉุกเฉินเพื่อใช้ในย ามคับขัน สามารถเบิกถอนได้สูงสุด 3 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน

จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ขอสินเชื่อที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นเรื่องขอรับสินเชื่อชนิดบัตรกดเงินสด บัวหลวงอุ่นใจ โดยมีวงเงินตั้งแต่ 15,000 ถึง 1 ล้านบาท ขั้นตอนการอนุมัติไว และยังเบิกถอนออกมาใช้ได้ทันทีหลังอนุมัติเสร็จแล้ว ด้วยบัตร B-First Smart การสมัครท่านไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกัน ลงทะเบียนสมัครได้ที่ธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งยังเบิกเงินใช้ได้ตลอด ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในย ามจำเป็นได้ดีเลยทีเดียว และที่สำคัญหากท่านไม่เบิกใช้เงิน สินเชื่อ บัวหลวงอุ่นใจ ก็จะไม่มีดอกเบี้ยอีกด้วย อ่านรายละเอียดการสมัคร ดังนี้

 

รา ยละเอี ยดสินเ ชื่อ

อัต ราดอ กเบี้ ย

ว งเงิ น และ อัตราดอ กเบี้ยต่อรายปี

ว งเงิ นไม่เกิน 50,000 อัตราด อกเบี้ย 24 เปอร์เซ็นต์

ว งเงิ น 50,001 – 200,000 อัตราด อกเบี้ย 22 เปอร์เซ็นต์

ว งเงิ น 200,001 ขึ้นไป อัตราด อกเบี้ย 18 เปอร์เซ็นต์

อัต ราดอกเบี้ยกรณีผิ ดนัดชำระ 25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี มีผลกับทุกบัญชีตั้งแ ต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

คุณสมบัติผู้ข อสิ นเชื่ อ

 • บุคคลสัญชาติไ ทย อายุร ะหว่ าง 20 – 59 ปี
 • เป็นพนักงานประจำที่มีบั ญชีเงินเดือ นกับธน าคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บ าทขึ้ นไ ป
 • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้ อยก ว่า 1 ปี

สอบถ ามรายชื่ อกิจการนา ยจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333

เอกสารประกอบก ารข อสินเชื่ อ

 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเ นาทะเบี ยนบ้ าน
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนั งสือรับรอ งเงิ นเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
 • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อ นหลัง 6 เดื อนต่ อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
 • หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเ ชื่อ ที่ใช้กับบั ญชีสิ นเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

ค่าธรร มเ นีย ม

 • ฟรี ค่ าธรรมเนียมดำเนินการ และค่ าธรรมเนีย มร ายปี
 • ยกเว้น ค่ าอากรแสตมป์
 • ค่ าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนห ลังเกิน 3 เดือน) 200 บา ทต่อฉบับ
 • ฟรี ค่ าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อบั วหลวงอุ่นใจผ่านเครื่องบั วหลวงเอทีเอ็ม

ถือเป็นอีกสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพที่ถูกจับตามองมากในขณะนี้เนื่องจากให้วงเงินที่สูง และขั้นตอนการสมัครไม่ยุ่งย ากอีกด้วย