สินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ให้ยืมสูงสุด 1,000,000 ผ่อนสินค้า0% สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำ เช็กเลย

เป็นอีหหนึ่งโครงการสินเชื่อที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากสำหรับสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ให้ยืมสูงสุดกว่า 1,000,000 โดยยังครอบคลุมบริการการผ่อนชำระสินค้าในห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ลูกค้าของทางเทสโก้โลตัวนั่นเอง ได้ใช้จับจ่ายใช้สอยได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากในสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองในยุคปัจจุบันบวกกับการทำงานที่เร่งรีบของคนยุคนี้ เงินสดทันใจอย่างสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ จากห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส จึงเป็นอีกช่องทางในการผ่อนหนักเป็นเบาภาระหนี้สินให้แก่ท่านได้อีกด้วย ด้วยขั้นตอนการสมัครที่ไม่ยุ่งย าก และไม่จำเป็นต้องต้องมีหลักค้ำประกันหรือบุคคลใด ๆ ก็สามารถลงทะเบียนสมัครได้นั่นเอง

นอกจากนี้สินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ยังมีสิทธิพิเศษมอบแก่ผู้ถือบัตร ด้วยเงื่อนไขการผ่อนชำระสินค้า 0 เปอร์เซ็นตลอดปีเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกินจำเป็น ตอบโจทย์ผู้คนในยุคนี้เป็นอย่างมาก และการกดเงินสดออกมาใช้ในย ามฉุกเฉิน ได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเรียกได้ว่าเป็นอีกสินเชื่อที่หลายคนกำลังสนใจอยู่ในขณะนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมีย ร์

บัตรสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในก ารเลือกผ่อนชำระสินค้าที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า แผนกเฟอร์นิเจอร์ และแผนกที่นอน ห้างเทสโก้ โลตัส ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษพร้อมกับสิทธิประโยชน์ในการเบิกใช้สินเชื่อเงินสด เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน
ติดต่อศูนย์บริการสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ โ ทร 1712 กด 1 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สิทธิประโยชน์บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมี ยร์

ผ่อนสินค้า 0 เปอร์เซ็น ตลอดทั้ งปี แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ห้างเทสโก้ โลตัส สาข าที่ร่วมรายการ

ผ่อนเบี้ยประกันรถยนต์นานสูงสุด 10 เดื อน ที่เทสโก้ โลตัส เคาน์เตอร์เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอ ร์วิสเซส

รับวงเงินพร้อ มใช้ สะดวกทุกที่ทุกเวลา กับหลากหล ายช่องทาง

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอ ดชีพ และค่าธรรมเนียมการชำระเงินที่ห้างเทสโก้ โลตัส และเ ทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสทุกสาขา

รายละเอียดบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมี ยร์

1. วงเงินสินเชื่อบุคคลสูงสุด 1,000,000 บา ท

2. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเป็ น แบบลดต้นลดดอก

3. ดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 15% ต่ อปี

4. ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10% ต่ อปี

บริการผ่อนชำระสินค้า / บริกา ร

1. ผ่อนชำระสินค้าที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า แผนกเฟอร์นิเจอร์และแ ผนกที่นอน ห้างเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ สำหรับสินค้าราคา 1,000 บาทขึ้นไป ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรืออัตราดอกเบื้ย 0% ตามโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

2. ผ่อนสินค้านานสูงสุด 24 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% หรืออัตร าดอกเบี้ยพิเศษตามโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่ห้างเทสโก้โลตัสโดยเลือกผ่อนได้ แบบชำระขั้นต่ำหรือรายเดือน

3. ผ่อนเบี้ยประกันรถยนต์ได้นานสูงสุดถึง 12 เดือน ที่เทสโก้ โบรคเกอร์ ประกั นภัย

4. ฟรีค่าธรรมเนียม การชำระเงินคืนที่ห้างเทสโก้ โลตัสและเทสโก้ โลตัส เอ๊กซ์เพร ส ทุกสาขา

5. ชำระเงินคืนที่ตู้ ATM 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการแต่ละเ ดือน

บริการเบิกถอนเงินสด 2 ช่องท าง

1. ผ่านช่องทาง ATM รับเงินสดทันที 24 ชม.จากเค รื่องเอทีเอ็มในเครือข่ายธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ATM POOL atm-logos2.jpg จำนวนเงินสดที่เบิกถอนได้ตั้งแต่ 1,000 -40,000 บาท / วัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องเอทีเอ็มของแต่ละธนาคาร และไม่เกิน 2 ครั้ง/วัน)

2. ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โดยโทรเข้าศูนย์บริการลูกค้าอัตโนมัติ โทร 1712 กด 1 > กด 1 > กด 3 และ กด 2 โดยจำนวนเงินที่เบิกถอนตั้งแต่ 5,000 – 500,000 บาท/ครั้ง โ ดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากภายใน 1–3 วัน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ให้ไว้

Thai banknote and cash textures for background

หลักเกณฑ์การสมัค รบัตร

สำหรับพนักงานปร ะจำ

1. บุคคลธรรมดาอ ายุ 20 – 55 ปี

2. รายได้ประจำต่อเดือนเริ่มต้ น 12,000 บาท

3. มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์บ้าน และเบอร์ที่ทำง าน

สำหรับธุรกิจส่ว นตัว

1. เจ้าของกิจการอ ายุ 20 – 55 ปี

2. รายได้ประจำต่อเดือน หรือมีเงินหมุนเวียนเริ่มต้ น 120,000 บาท

3. มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์บ้าน และเบ อร์ที่ทำงาน

4. ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่ า 1 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณ า

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาช น

2. สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดื อน ระบุเงินเดือน

3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือ น (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า หรือบัญชีที่แสดงเงินหมุนเวียนของกิจการ)

4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก. / ใบทะเบียนกา รค้า หรือสำเนาบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน (เฉพาะธุรกิจส่วนตัว)

ช่องทางชำระเ งิน

ฟรี! ค่าธรรมเนียมชำระค่าบัตรฯ ที่ห้างเทสโก้ โลตัส ทุกสาข าและวงเงินบัตรเครดิตคืนทันทีหลังชำระ

1. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาค าร

2. ชำระเงินผ่านระบบ ATM โดยหักบั ญชีเงินฝากอัตโนมัติ

3. ชำระเงินที่มีเครื่องหม าย

อัตราดอกเบี้ยและค่ าธรรมเนียม

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนั กงานใหญ่

ที่อยู่ บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัดอาคารกรุ งศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์โทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า และ บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ โ ทร 1712 กด 1 ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

​หมายเลขศูนย์บริการลูกค้า สำหรับการโทรจากต่างประเท ศ +66 2 627 6033

หรือเว็ปไซต์ https://www.tescolotusmoney.com/th/Product/loancard/loancard.html

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น