สินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า ไทยเครดิต ให้ยืมสูงสุด 200,000 คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว ไม่ต้องมีคนค้ำ

ยกให้เป็นสินเชื่อใหม่มาแรงสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมากเมื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด มหาชน ประกาศเปิดโครงการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ที่เน้นคุยง่ายแต่ผ่อนสบายได้เงินเร็ว โดยเปิดวงเงินสูงสุด 200,000 บาทไม่ต้องมีคนค้ำหรือใช้หลักทรัพย์ใดๆเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับพ่อค้าแม่ขายอย่างปลอดภัยและ ไม่ต้องกู้นอกระบบนั่นเอง

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุน

 1. วงเงินสูงสุด 200,000 บาท
 2. สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี
 3. อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 4. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 5. สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทยเท่านั้น
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

 • อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี
 • วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

 • ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี

 • ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
 • สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
 5. เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)
 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก
 7. สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ https://www.tcrbank.com/th/

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น