สินเชื่อไทยเครดิต ใจดี สำหรับคนเงิuเดือนน้อย ดอกต่ำ ยืมง่าย

เป็นหนึ่งโครงการดีๆของทางธนาคารไทยเครดิต ที่กำลังถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหลังเปิดตัว โครงการสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เพื่อพี่น้องประชาชนทั่วไป มอบคุณภาพชีวิตอิสระมากขึ้นแก่พนักงานประจำ ด้วยวงเงินสูงถึง 2 ล้านบาท (ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยนต่อเดือน) ซึ่งมีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป แบ่งเบาภ าระให้แก่ท่านให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

โดยโครงการ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ของธนาคารไทยเครดิต นั้น ท่านสามารถทำการรวมห นี้สินหรือรีไฟแนนซ์ไว้ที่เดียวกัน เพื่อลดดอกเบี้ ยจากหลายๆแหล่ง แม้กระทั่งเป็นวงเงินพร้อมใช้ในย ามฉุกเฉิน สินเชื่อบุคคลรายย่อยนี้ จึงสามารถรองรับได้ทุกความต้องการของท่านเลยทีเดียว

เรียกได้ว่าเป็นสินเชื่อที่หลายๆท่านกำลังจับตามอง เนื่องจาอัตราดอกเ บี้ยพิเศษต่อปีนั่น มีความเสมอต้นเสมอปลายตลอดอายุสัญญา และยังสามารถผ่อนได้แม้ขั้นต่ำ 3 เปอร์เซ็น หรือประมาณ 500 บาทต่อเดือนนั่นเอง

จุดเด่นของสินเชื่อบุคคลเพื่อรายย่อย

 1. วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท หรื อไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน การอนุมัติวงเงินกู้ ขึ้นอยู่กับเอ กสารประกอบการพิจารณารายได้ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 2. ผ่อนสบาย จ่ายคืนขั้นต่ำเริ่มต้นเพียง 500 บาทหรือ 3 เปอร์เซนต์ ของยอดร วมทั้งหมดแล้วแต่ยอดใดสูงกว่า ให้คุณสามารถวา งแผนการใช้เงินได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ จ่ายน้อยเมื่อจำเป็นต้องใช้เงิน จ่ายมากเพื่อลดต้นลดดอก
 3. รีไฟแนนซ์ผ่อนเบา ไม่ว่าจะห นี้บัตรเครดิต หรือบัตรกดเงิ นสด รวมห นี้ไว้ที่เดียวจบครบทุกภาระ
 4. จ่ายด อกเบี้ยลดลง เสริมสภ าพคล่องด้วยการปิดห นี้ด อกเ บี้ยแพ ง ด้วยอัตราดอกเ บี้ยที่ต่ำกว่า ลดอัตราผ่อนต่อเดือนที่หนักอึ้งให้เบาสบาย แถมมีเงินเหลือใช้เบิกจ่ายได้ในยามจำเป็น
 5. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินสำรองย ามฉุกเฉิน ให้คุณวางแผนการใช้เงินได้อย่างอิสระ
 6. วงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ รองรับทุกค่าใช้จ่ าย เพียงโทรมาที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2697-5454 เวลา 08.00 – 22.00 น. (จำกัด 5 ครั้ง ต่อวัน กำหนดขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อ ครั้ง จำนวนเงินเบิกสูงสุด 300,000 บาทต่อ วัน)

 

อัตราดอกเ บี้ย

คุ ณสมบั ติผู้สมั คร

 1. บุคค ลธรรมด า สัญช าติไทย
 2. อา ยุ 20-65 ปี
 3. พนั กงา นบริษัท ห รือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 4. รา ยได้ปร ะจำตั้งแ ต่ 30,000 บาทขึ้นไป (ประกอบด้วยเงินเดือน และสามารถรวมรายได้ประจำอื่นๆ ที่ได้รับเท่ากันทุกเดือน)
 5. อา ยุงา นไม่ต่ำก ว่า 4 เดือน

เอ กสารประกอ บการส มัคร

 1. สำเน าบัตรประชาชนที่ยังไม่ห มดอายุ (โดยต้องมีอายุค งเหลืออย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในใบสมัคร)
 2. สลิปเงิ นเดือน 1 เดือน หรือ หนังสือรั บรองการทำงา นที่ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ อายุงาน (อายุเอกสารย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน)
 3. สำเ นาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้ อนหลัง 4 เดื อน
 4. กรณีส มัครเพื่อรวมห นี้ ขอเอกสารเพิ่ มเติ ม ดังนี้

กรณีรวมห นี้บัตรเค รดิ ต

ใบแจ้งห นี้บัตรเครดิตพร้อมแบบฟอร์ มการชำระเงินฉบับล่ าสุด

กรณีรวมห นี้สินเชื่ อบุคค ล

ใบแจ้งห นี้สินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมแบบฟอร์มการชำระเงินฉบับล่ าสุด