สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ให้ยืม 300,000 ดอกต่ำ อนุมัติไว ผ่อนสบายนาน 7 ปี

ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยตอนนี้ คงจะดีไม่น้อยถ้าเรามีเงินทุนสำรองเอาไว้ใช้ยามต้องการ หรือเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ อย่างเช่น สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ จากธนาคารออมสิน สินเชื่อที่รองรับทุกความต้องการของผู้กู้ ไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยว ซื้อรถ ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรืออื่นๆ ก็กู้ได้สบายๆ

ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาท สำหรับผู้ที่มีบุคคลค้ำประกัน และวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท สำหรับผู้ที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน พร้อมทั้งดอกเบี้ยต่ำ ให้คุณผ่อนชำระได้อย่างสบายๆ ได้มีเงินก้อนมาใช้กันในช่วงนี้

จุดเด่นของสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

 1. เพื่อการอุปโภคบริโภค
 2. เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
 3. เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

 

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 1. ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 2. ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร
 3. ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด
 4. ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน

ดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระ

 1. ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 2. เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
 3. เงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกัน

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

2. มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

3. มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 1. เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 2. เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป
 3. เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 4. เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000  บาทขึ้นไป

2. กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น

2. ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่สนใจสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ สามารคสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/personals/saitong/