สินเชื่อ ดอลฟิน อนุมัติไวใน 5 นาที ใจดี ไม่ต้องส่งเอกสาร

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่ว่าใครหลายคน ตอนนี้ได้รับกันหม ดกับคำว่าผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครั ฐหรือเอกชน รวมไปถึงเชิงพาณิชย์

บางบริษัทบาสงกิจกา รก็ถึงขนาดปิดตัวลง และต รงนี้ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่อค่าบ้านค่ารถค่าที่พัก หรือ สำหรับบ างคนที่ต้องใช้ค่าห้อง ค่ารักษ า ต่าง ในตรงนี้คือ ค่าใช่จ่ายที่จำเป็นทั้งหมด

ทั้งนี้ห ลายๆ ที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อน เพื่อที่ จะมา จับจ่ายใช้ส อย แต่ว่ากังวลในเรื่องของ การสมัครและการ ลงทะเบี ยน ตรงนี้ไม่ต้องตกใจวันนี้เรามีอีกหนึ่งแนวทางสินเชื่ อ ที่ง่าย

พร่อมอนุมัติวงเงิ นเข้าบันชี มาพร้อมกับโปรพิเศษ ที่ สำคัญไม่ยุ่งย ากและดีกว่าแน่นอน เพราะนั้นคือสินเชื่อพร้ อมใช้   Dolfin Money จาก  KBank

วงเงินพร้อมใช้ เบาใจทุกสถานการณ์

รายละเอี ยดการสมั คร Dolfin Money | KBank

คุณสมบัติ

1. ผู้ที่อายุระหว่า ง 21 – 70 ปี

2. สัญช าติไทย

3. ติดตั้งแอป K PLUS พร้อมบั ญชีเข้ าใช้งาน

4. ไม่เคย สมัค รบัตรกดเ งินสด Xpress Cash ของธน าคารกสิกรไทย

5. มีบัตรกดเงิ นสด หรือสิ นเชื่อ อยู่กับสถ าบันการเงิ นหรือผู้ประกอบธุรกิจสิ นเชื่ อส่วนบุคคลรว มกันไม่เกิน 3 แห่ง (เฉพาะผู้ที่มีรายได้ต่อ เดือนน้อยกว่า 30,000 บา ท)

6. เอกสารประกอบ การสมัครดอลฟิน มันนี่ จากธนาคา รกสิกรไทย

7. พนักงานประจำที่มีบัญชีเงิ นเดือนกับธนาคารกสิกรไท ย ยกเว้นเอกสารแสดงรายได้สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่ านธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 6 เดือน

8. พนักง านประจำที่มีบัญชีเงิ นเดือนกับธนาคารอื่น

9. สลิปเงิ นเดือน 1 เดือน (อา ยุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)

9. หมายเห ตุ: กรณีเงิ นเดือนอย่างเดียว < 7,500 บาท (ต้องรวมรายได้อื่นๆ ถึงจะเกิน 7,500 บาท) ใช้สลิปเงิ นเดือน 1 เดือน (อายุเอ กสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมรายการเดิ นบัญชี (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือนเพิ่ มเติม หรือ สลิปเงินเดือน ย้อนห ลัง 6 เดือน หรือ

10 หนังสือรับรองเงิ นเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)

หมายเหตุ: กรณีมีร ายได้เพิ่มเติมอื่น ๆ ระบุในหนังสือรับรองเงิ นเดือน กรุณาแน บรายการเดิ นบัญชี (ที่เงินเดือนเข้า) ย้ อนหลัง 6 เดือนเพิ่มเติม หรือ

เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุ ด หรือ กรณี 50 ทวิแ บบรายเดือน ใช้ย้อนหลั งอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตร าประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิ น)

 

เจ้าของกิ จการ เช่น ค้าข ายส่ วนตัว หรือ ขาย ของอ อนไลน์ เป็นต้น

รายการเดินบัญชีย้อนห ลัง ติดต่อกัน 6 เดือน จากธ นาคารใดก็ได้

ผู้ป ระกอบอาชีพอิส ระ เช่น Freelance เป็นต้น

เอกสาร 50 ทวิ ปี ล่าสุด หรือ 50 ทวิแบบรายเดือนย้อนหลัง 6 เดือน (ต้อ งมีตราประทับพร้อมลา ยเซ็นผู้จ่ายเงิน)

*รองรับเอกสารในรูปแ บบ ของไฟล์รูปภาพ .JPG, .JPEG หรือ .PNG เพื่ อใช้ในการอัพโห ลดผ่านแอป K PLUS

วิธีก ารเปิดบัญ ชีแอป Dolfin

ดอ ลฟินมันนี่ จากธนาคา รกสิกรไทย

วิธี การการสมัครสินเชื่ อ Dolfin Money | KBank

ด อลฟินมันนี่ จากธนาคา รกสิกรไทย

ขั้นตอ นการอัพโหลดเอกสารป ระกอบการสมัคร

เข้าแอปพ ลิเคชัน K PLUS

ไปที่ข้อค วามแจ้งให้อัพโหลดเอ กสารเพิ่มเติมของ Dolfin Money by KBank

เลือก ดำเนิ นการต่อ

เลือกอั พโหลดเอกสารต ามที่หน้าจอระบุ

หมา ยเหตุ

ประเ ภทเอ กสารที่อัปโหลดต้องเป็นไ ฟล์รูปภาพ .JPG, .JPEG หรือ .PNG เท่านั้น

ไฟ ล์ในรูปแบบ .PDF หรือไฟล์ที่ต้อ งกรอกรหั สผ่ าน ไม่สามารถอัปโหลดได้


ถ่ายรูปเอกสารจากกล้ องมือถือให้ครบก่อน แล้วค่อยอั ปโหลด

อัปโหลดเอกสารเกิน 50 รูป ให้อัปโหลด 50 หน้าแรกก่อน หลังจากนั้นจะได้รับ feed ให้อัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมภายใน 5 วันทำการ

หากใช้รายการเดินบั ญชีย้อนหลังของ ธ.กสิกรไทยสามารถอัปโหลดเฉพ าะหน้าสมุดบัญชีเงินฝากห น้าแรกแทนได้เลย

ระหว่ างที่อัปโหล ดเอกสาร คว รทำการอัปโหลดให้เรียบร้อยก่อนจะออ กไปทำร ายการอื่น

เงื่อนไข และข้อกำหนด โปรโมชั่นสินเชื่อ ดอลฟิน มันนี่ จาก ธ นาคารกสิกรไทย (Dolfin Money by KBank) ดอก เบี้ย 0% นาน 30 วัน

1. เฉพาะลูกค้าที่สมัคร ดอลฟิน มันนี่ จาก ธน าคารกสิ กรไทย (Dolfin Money by KBank) ของ บมจ. ธน ารกสิกรไทย (“ธ นาค าร”) ผ่านช่ องทาง Dolfin Application โดยลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวจากธนา คาร และเบิกใช้สิ นเชื่อดังกล่าว ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น

2. ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% (“ อัตราด อกเบี้ยพิเศษ”) นาน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว

3. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาได้รับอัตรา ดอกเบี้ยพิเศษตามข้อ 2. (ในวันที่ 31 นับจากวันที่ได้รับอนุ มัติสินเชื่อเป็นต้นไป) อัตรา ดอ กเบี้ยพิเศษดังกล่าวจะถูกปรับเป็นอัต ราดอกเบี้ยปกติตามที่ลูกค้าได้รับอนุมั ติจากธน าคาร ซึ่งธนาค ารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

4. กรณีผิดนัดชำระ รวมถึ งชำระคืนไ ม่ต รงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ดอกเบี้ ยจะถูกปรั บไปที่อัตราดอกเบี้ ยสูงสุด (ปัจจุบันเท่ากับ 25% ต่อปี) โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าเริ่มผิ ดนัด ตามวิธีการของธนาคาร

5. ลูกค้าไม่สามาร ถโอนสิ ทธิพิเศษตามข้อ 2. ให้ผู้อื่น แลกหรือเปลี่ ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้

6. ธนาคารขอสงวนสิทธิในก ารแก้ไข เปลี่ ยนแปลง และ/หรือยกเลิ กข้อกำห นดและเงื่อนไขต่างๆ ของโปรโมชั่นนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบ างส่วน โดยไม่ต้ องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิ พาทให้ถือคำตั ดสินของธนาค ารเป็นที่สุด

7. เงื่อ นไขการสมั ครและใช้สิ นเชื่อ Dolfin Money by KBank เป็นไปตามที่ธนาคา รกำหนด

8. สอบถามรายล ะเอียดโ ปรโมชั่นเพิ่มเติ มได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888 ต่อ 814 หรือ ศูนย์บริ การลูกค้า Dolfin โทร. 02-255-5959

9. ศึกษารายล ะเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/Pages/dolfin-money.aspx หรือดูคำถา มพบบ่ อยได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/user-faqs-dolfin-money/