สินเชื่อ ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นเงินทุน หรือหมุนเวียน 50,000 ถึง 200,000 บาท

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาว โซเชียลต่างติดตาม และต้องบอ กเลยว่า หลัง สถาณการ cvd 19 นี้ หลา ยคนทั่งประเทศได้รับผลกระทบกันหมด แทบทัวประเทศ  บางพื่นที่บางกิจการ ถึงกับปิดตัวลง ตรงนี้ อาจจะดุกระทบอะไรหลายอย่างก็จริง

แต่เชื่ อได้เลยว่า ในส่วน ของตอนนี้นั้นห ลังจากหมดช่วงรอบ 2 มาแล้ว

หลายคนยที่กำ ลังจะลงทุน ในช่วงเวลาแบ บนี้ต้องมีอยู่แน่นอน เพราะช่วงเวลาเริ่มฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแ บบนี้ การลงทุนเพื่อทำอะไรบางอย่ างถือว่า ใครดี ใครได้ ใครเริ่มก่อ นคนนั้นก็จะได้เปลียบทางด้านฐานลูกค้า

ซึ่งหลายท่านจที่กำลังมองห าวงเงินสักก้อน เพื่อที่ จ ะลงทุนหรือขยาย ธุรกิจของตนเองในช่วงเว ลาแบบนี้ ตรงนี้จะดีกว่า ไหม ถ้าวงเงินนั้น เป็นสินเชื่อข อง ธนาคาร ชั้นนำแนวหน้า ของสถาบันแบงค์ชาติของประเทศไปย อย่างธนาคารออมสิน

ทั้งนี้ สินเชื่อเพื่อเป็นเงิ นทุน หรือหมุนเวียน 50,00 0 ถึง 200,000 บาท

รายล ะเอียดสิ นเชื่อ

จำนวนเงิ นให้กู้

ให้กู้ตา มความจำเป็นและความสามารถในการชำระ คืน ตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 200,0 00 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงิน กู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่ อโครงการธนาคารประชาชนทุกป ระเภทกับจำนวนเงินที่ข อกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญ าต้องไม่เกิน 200,000 บา ทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย

อัต ราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิ ดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตา มประกาศธนาคารอ อมสิน เรื่อง อัตราดอ กเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโค รงการธนาคารประชาชน

การชำระคืนเงินกู้ระยะเวลาก ารชำระคืนเงินกู้

ระยะเวลาชำระคืนเ งินกู้และดอกเบี้ย ไม่ ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

วิธีการคำนวณ การชำระคืนงินกู้

ชำระเงินต้ นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน

การคำนวณชำร ะหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

รายละเอียดก ารสมัคร

คุณสมบัติ

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ป ระกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบู รณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำร ะเงินกู้ต้องไ ม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่คร บ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

เป็นผู้มีถิ่นที่อ ยู่แน่นอน สาม ารถติดต่อได้

มีสถานที่ประก อบอาชี พแน่นอน

มีความสาม ารถในการผ่อน ชำระหนี้คืนธนาคาร

เปิดบัญชีเงินฝากประเภ ทเ ผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงา น ผู้บริหาร ห รือกรรมการของธนาคารออมสิน

หลักประกันเ งินกู้

ให้ใช้บรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมข นาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 200,000 บาท ดังนี้

วงเงิน กู้ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท ใช้บ รรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน

วงเงิน กู้ตั้งแต่ 50,001 – 200,000 บาท ใ ช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับบุคคลค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

อายุ ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

เป็นผู้ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 9,000 บา ทขึ้นไป จำนวน 1 คน

ไม่เป็นพนัก งานธนาคารอ อมสิน

โดยธนาคาร เป็นผู้จ่ายค่ าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แ ก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ บสย.กำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีตลอดอายุสัญญา

ติตต่อได้ที่ ธนาคารออ มสินใกล้บ้าน 

หรือธนาคาร สำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเ สนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Call Center : 1115โทรศัพท์ : 0-2299-8000โทรสาร : 0-2299-8012E-Mail : Unit.CMng@gsb.or.th