สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ธ.ออมสิน จ่อปลอบใจคนกู้ฉุกเฉินไม่ผ่าน รายละ 1 หมื่น

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่ชาวอินเตอร์เน็ต ต่างให้ความสนใจกัน เป็นจำนวนมาก  ซึ่งในสถาณการณ์รอบ 2 นี้ ทั้งประเทศ ได้รับผลก ระทบ กันอย่างมาก ไม่ ว่าจะเป็น ในส่วนภาครัฐ แล ะเอกชน โดนหม ดหลายด้าน

ซึ่งสำห ลั บผู้ที่กำลังมอง หา วงเงินสั กก้อน เพื่อที่ต่ อย อดหรือจับจ่ายใช้ ส อย

ในส่ว นของต รงนี้ จะดีกว่าไหม ถ้าเป็นสินเชื่อ ของทางธนาคารออมสิ น  เสริมพลังฐานรากรอบใหม่นี้  แท่น ที่เป็นเงินใน บันชี ของตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินล งในช่วงเวลาแ บบนี้

ล่ าสุด เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นา ยวิทัย รัตนากร ผู้อำน วยการธนาคารออมสิน กล่าวถึงความ คืบหน้า โครงการสิ นเชื่อ เสริมพลังฐ านราก วงเงิน 1 หมื่นล้านบ าท ว่า ขณะนี้มีประชาช นที่สนใจยื่นกู้

ในโ ครงการดังกล่ าว เป็นจำนว นมาก เบื้องต้นประเมิ นว่า จะเต็มวงเ งิน 1 หมื่นล้านบ าท ภายใน 1-2 วัน นี้ โดยในรา ยละเอียดอ าจ

ต้องข อประเ มิน จากจำน วนผู้กู้ทั้งหมด รว มถึงขั้นตอ นก ารพิจารณ า อนุมัติ สิ นเชื่อ ซึ่งต้ องมีการตร วจสอบ เครดิ ตบูโรด้วย จึงจะ

สาม ารถสรุปตัวเล ขทั้งหมด ได้อ ย่างชัดเจน ก่อนหน้ านี้ นายวิทัย กล่ าวว่า หากมีการอ นุมัติสินเชื่อ โค รงการเสริมพลังฐ านราก

เต็ มวงเงิน 1 หมื่นล้านบ าทแล้ว และยั งมีความต้องการ จากป ระชาช นเข้า มาอย่างต่อเนื่อง ก็จะขอห ารือกับกระทรวงการค ลังอีกครั้ง

ว่าต้อ งการให้ธนาคารออ มสิน ขยายวงเงิน การปล่ อยสินเชื่อโครงการดังกล่ าว เพิ่มเ ติมหรือไม่ โ ดยใ นส่วนของธนาค าร มีความพร้อม

ในการดำเนิ นการตามนโยบ าย เพื่อช่วยเหลื อ ประชาชนที่ได้รับ ผลก ระทบจาก C V-19

สำห รับประชาชน ที่ไ ม่ผ่านการอนุมัติ สินเชื่อโคร งการ เสริ มพลังฐานรากนั้น ธน าคารออมสิน จะพิจ ารณาคุณสมบั ติ หากผ่า นเกณฑ์

จะดึงเข้ าโครงการ สินเชื่อเพื่ อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรั บผู้มีอาชีพอิสร ะ ที่ได้รับผลกร ะทบจาก CV-19 หรื อ สินเชื่ อฉุกเฉิน ปล่ อยกู้รายละ

1 หมื่นบ าท ซึ่งปั จจุบัน ยั งมีวงเงินเห ลืออีก 2.7-2.8 พันล้า นบาท เพื่อเป็นการช่ว ยเหลือ และบ รรเทาภาระข องประชาชน ที่ได้รั บ

ผ ลกระท บจากการแพ ร่กระจ าย