สินเชื่อ ใหม่ ชีวิตสุขสันต์ ให้กู้ยืมเงิน 20,000 เพื่อใช้จ่ายครอบครัว

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถ าบันหลักการเงินแนวหน้า 1 ใน16 สถาบันก ารเงินหลักของปร ะเทศไทย ต้องบอกว่าในช่ วงนี้ได้รับ ผลกกร ะทบจาก c d 19 กันทั่วปร ะเทศ

ในส่วน ผู้ที่ ต้องก ารวงเงินสักก้อนไปใช้จ่ายในช่วนนี้ ตร งนี้เป็นอีกหนึ่ง ทางเลือก ล่ าสุดจากธน าคารออมสิน จะดี กว่าไหม ถ้าเกิ ดวงเงินที่ หา เป็นสินเชื่ อของธนาคา รออมสิ น ที่มีด อกเบี้ยถูก พร้อมทั้อนุมั ติใว้ ใช้จ่ายได้เลย

ล่าสุด ตอนนี้นอ กจากธน าคารอ อมสิน จะมี สินเชื่อเสริมพ ลังฐานราก แล้ว ยังมีอี กหนึ่งสินเชื่อที่ น่าสนใจนั่นก็คือ สินเชื่ อชีวิ ต สุขสันต์ ปล่อยกู้ยื มเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ าย เพิ่มสีสันให้กับชีวิ ตคุณ

ซึ่งด้วยสินเชื่อชีวิตสุ ขสันต์ สำหรับค่าใช้ จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อก ารศึกษา ค่าใช้จ่ายเพื่ อกา รแต่งงาน หรือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเ ที่ยว ใครที่สนใจ สามารถดูร ายละเอียดได้ที่ด้านล่ างเลย

รายละเ อียดสิ นเชื่อ

จำน วนเงินให้กู้

1. เงินกู้ ระย ะยาว ไม่เกิ น 20,000,000 บาท

2. เงินกู้ เบิกเกิ นบัญชี ไม่ เกิ น 10,000,000 บาท

โดยทั้งส องกรณีดั งกล่าวนี้ ขึ้นอยู่กับ ประเภ ทของหลักทรัพย์ ที่ใช้เป็นห ลักประกัน ดังนี้ :

1. ให้กู้ได้ ไม่เกินร้ อยละ 95 ของจำน วนเงินฝาก คงเหลือ ในสมุดฝ ากเงิน ออมสิน

2. ให้กู้ ได้ไม่เกินร้ อยละ 95 ของมูลค่า สลากออมสิ นพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณา ถึงมูลค่าส ลาก เมื่อถอนคืนก่อนคร บกำหนด
อัตราด อกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย กู้ยืม เป็นไปตามที่ธน าคารกำห นด

 

รายล ะเอียดก ารสมัคร

คุณสม บัติ
1. บุคคลธรร มดา ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามาร ถ ในการทำนิติกรรม ได้ตามก ฏหม าย

2. ผู้ฝ ากเงิน ประเภ ทสลากออมสิน พิเ ศษซึ่งเป็นผู้เยาว์ แล ะมีความประสงค์ ข อกู้เงิน โดยใช้สลากอ อมสิน พิเศษขอ งตนเอง เป็นหลักประกัน จะต้องได้รับ ความยิ นยอม จากผู้แทนโดยชอบธ รรม

3. เป็ นผู้ที่มีถิ่น ที่อยู่แ น่นอน สามารถติดต่ อได้เป็นผู้ฝ ากเงิน ประเภทเผื่อ เรีย กของธนาคาร

ระยะเวลาชำระ

 

1. เงินกู้ร ะยะยาว ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดื อนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวด แร กตามที่ กำหนดในสัญญา โดยส่ง ชำระ เป็น งวดรายเดือน หรือส ามารถ ส่งชำ ระ ไม่ต่ำก ว่า ดอกเบี้ยเงิ น กู้ในแต่ละงวด กับเงินต้น บางส่วนได้

โดยพิจารณา ตามความสามารถ ในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้

 

2. ในกรณี ที่ผู้กู้ประสงค์ จะขอกู้และทำสัญญา กู้เงินเป็นรายปี (ระยะเวลากู้ 1 ปี) โดยขอชำระเงินต้น และดอกเบี้ย ครั้งเดียว เมื่อค รบสัญญากู้เงิน ก็จะสามารถก ระทำได้

โดยเป็นอำน าจอนุมัติ ของคณะกรรมก ารสินเชื่อ ตาม วงเงิ น และให้จัดทำสั ญญา กู้ระยะเวลา 1 ปี โดยส่งชำ ระเงิน กู้และดอกเบี้ย ครั้งเดียว เมื่อครบสัญญากู้

 

3. เงินกู้ เบิ กเกิน บัญชี พิจาร ณา ทบทวน สัญญาทุ ก 1 ปี

สุดท้ ายนี้ ใ ครที่สนใจ ขอสินเชื่อ สามารถเข้าติดต่ อที่ธนาคาร ออมสิน ทุก สาขา ในทั่วประเท ศ โทรศัพท์สอบถาม 1115

หรือ ที่เว็บไซ ต์ https://www.gsb.or.th/personals/life/