สินเชื่อ Krungsri iFIN สมัครผ่าน แอป มือถือ KMA

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ในช่วงสถาณการ ณ์ รอบ 2 ที่ผ่าน มา หลายๆ หน่ วยงงาน ทั้งภาครั ฐและเอกชน ได้รับผล กระทบ กัน หมด ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเชิงพ านิชย์ หรือ พนักงานประจำ

ทั้งนี้หลายท่านกำ ลังมองหาวงเงิ น อนุมัติพร้อ ม ใช้สักก้อน เพื่อที่ มาจับจ่ายใช้สอย หรือหมุนเวียนในกิจการ

ในส่วนของตรองนี้จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่า ว งเงิ นก้อนดังกล่าว เป็นวงเงิ นอนุมัติพร้อมใช้ของ ธ.กรุงศรี  1 ใน5 ธนาคารชั้นนำของประเทศไทย ที่อนุมัติวงเงินรวดเร็จที่สุด  ในอัตราดอ กเบี้ยที่ถูกกว่า

 

โดยล่าสุด เฉพา ะการยื่นกู้ผ่าน Krungsri Mobile App โดยนั บจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครและเอกสาร ประกอบ การสมัครครบถ้วนสมบูรณ์เข้าระบบ

ดูรายละเอียดดอ กเบี้ยต่ำกว่าปกติสูงสุด 3% ดูรายล ะเอียด  วงเงินสูง 1 ล้า นบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

อัตราดอกเบี้ ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธ รรมเนียม และค่าใช้จ่ ายอื่นๆ เป็นไปตามประกา ศของธนาคาร

หม ายเหตุ

การคำน วณรายได้ ภาระหนี้, การอนุมั ติวงเงินสิ นเชื่อและอัตร าดอกเบี้ย เป็นไปตา มหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่ อของธนาคาร

ธนาคารไ ม่มีนโยบายเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่ างใด กรุณาอย่าหลงเ ชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่า ดำเนิ นการดังกล่าว

ขั้นตอ นการขอ สินเชื่ อ

1. กรอกแบบฟอ ร์มขอ สิ นเชื่ อ และอั ปโหลดเอกสาร

2. รับการติดต่อจากเจ้าหน้ าที่เพื่อแจ้งว งเงิ นอนุมัติที่จะได้รั บ

3. รับการติดต่อจากเจ้าหน้ าที่เพื่อแจ้งวงเ งินอนุมัติที่จะได้รับ

4. รับเงินโอนเข้าบั ญชี

คุณสมบั ติเบื้องต้นข องผู้ ส มัคร

อายุ 20 – 59 ปีรายได้เป็นไปตามหลักเ กณฑ์ของธนาคารก รุงศรีอยุธยา

พนักงาน ที่มี รา ยได้ประจำรวม ต่อเดื อน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

กรณี ที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บ าท สงวนสิ ทธิ์พิจารณาเฉ พาะลูกค้าเก่า

ที่เ คยได้รับ อนุมัติ สินเชื่อส่วนบุ คคลธ นาค ารกรุงศรีอยุธย า จำกัด (มหาช น) ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560

ตามเกณ ฑ์ของธนาคารแห่งป ระ เทศไทย

เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรื อยอดขายต่อเดือ นเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้ นไป

อายุการทำ ง าน/อายุกิจกา รนับตั้งแต่วั นจดทะเบียน ตั้งแ ต่ 1 ปีขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศั พท์ที่ติ ดต่อได้ทั้งที่บ้าน แล ะ/หรือที่ทำงาน

เอกส ารที่ต้ องจัดเต รียม

กรณีพ นักงานที่มีร ายได้ประจำ

1. รูปถ่ายบั ตรประช าชน

2. รูปถ่ายสลิปเงินเ ดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสื อรับรองการทำงานที่ระบุเ งินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน (กรณีที่ มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐา นเงินเดือน ขอ รูปถ่ายสลิปเ งินเดือนล่าสุดย้ อนหลัง 2-6 เดือน)

3. รูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้ าย้อนหลัง 6 เดือน (ก รณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจา กฐานเงินเดือน ขอรูปถ่ ายบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 12 เดือน)

กร ณีเจ้าของกิจการ

1.  รู ปถ่ายบัตรประชาชน

2 . รูป ถ่ายหนั งสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่ อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

3. รูปถ่ายบั ญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวแ ละบัญชีเจ้าของกิจการ)

4. รูปถ่ายใ บทะเบียนการ ค้า (กรณีไม่ใช่ นิติบุคคลตามก ฎหม าย)

รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยแบบ มีกำหนดชำระคืนแน่นอน สินเชื่อเ งินก้อนโอนเข้าบัญชี – Installment Loan

สำหรับพนักงา นที่มีรายได้ประจำ

สำหรับเจ้าของกิจการ

อัตราดอกเบี้ยแบบมีกำหนดชำระคืนขั้นต่ำ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน – Revolving Loan

รายละเอียด อัตราดอกเบี้ยแบบพิเศษ

1. อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เ ดือนแรก สำหรับพนักง านที่มีรายได้ประ จำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศ รีอยุธยา / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธน าคารกรุงศรีอยุธยา และรั บเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศ รีอยุธยาเท่านั้น อัตราดอ กเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

2.อัตร าดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิ น 25% ต่อปี ค่า ธ รรมเนียมแล ะค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตาม ของธนาคาร

3.วงเงิ นอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ

4.ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ใ นการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริม การขา ยนี้โดยไ ม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงห น้า

หมายเหตุ

การคำนวณรายได้ภา ระหนี้ การอนุมัติว งเงินสินเชื่อและอัตราดอก เบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเ งื่อนไขการพิจารณ าสินเชื่อของธนาคาร

ธนาคาร ไม่มี นโยบายเ รียกเก็บค่า ใช้จ่ายสำหรับ การอนุมัติสินเชื่อบุ คคลจากลูกค้าแต่อย่า งใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอ บอ้างเรียกเก็บค่า ดำ เนิ นการดังกล่ าว

ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

 

ขั้นตอการสัมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN สมัครผ่าน KMA

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

ธนาคารกรุง ศรีอยุธยา จำกัด (มหา ชน) สำนักงานใหญ่
1222 ถนนพ ระรามที่ 3
แขวงบางโ พงพาง เขตยา นนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 1572
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 น. – 17:30 น.