สินเชื่อ UOB i-Cash อนุมัติไว เงิuเดือนน้อยก็ยืมได้

ยังคงเป็นอีกโครงการสินเชื่อดีๆ ของธนาคารยูโอบี (UOB) ที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก หลังธนาคารเปิดตัวสินเชื่อใหม่ UOB i-Cash เพื่อช่วยเหลือลูกค้า ด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุดกว่า 1 ล้าน 5 แสนบาท ภายใต้เงื่อนไขการผ่อนชำระที่แสนสบาย เพราะท่านสามารถยืดเวลาผ่อนได้นานถึง 60 เดือน และหากผู้สมัครมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารระบุไว้ก็สามารถรับการอนุมัติใช้เวลาเพียง 3 วันเท่านั้น

ด้วยทางธนาคารยูโอบี (UOB) เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกๆท่านกำลังเผชิญ โครงการสินเชื่อ UOB i-Cash ที่จะช่วยให้ท่านมีเงินสำรองไว้ในเหตุกการณ์ไม่คาดฝันใด ๆ และหากท่านต้องการยกเลิกวงเงินก็สามารถทำได้โดยไม่เสียค่ าใช้จ่ายใด ๆ (ไม่มีค่าธรรมเนียม ในระยะ 7วัน หลังทำการอนุมัติแล้วนั่นเอง)

โครงการสินเชื่อ UOB i-Cash ของธนาคาร ยูโอบี(UOB) นั้นจะช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตของท่านให้เดินหน้าต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ (ที่มีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป) และเจ้าของกิจการ (ที่มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป) ซึ่งรายละเอียดการสมัคร สามารถเลื่อนอ่านต่อด้านล่ าง ดังนี้

จุดเด่นของ UOB i-Cash

 • อนุมัติวงเงินสู งสุ ด 1,500,000 บ าท
 • ผ่อนชำระเป็นร ายเดือ นเท่าๆ กันทุกเ ดือน
 • คำนวณอัตราด อกเบี้ยแ บบลดต้นล ดดอก
 • เลือกระย ะเวลาชำระคื น 12 – 60 เ ดือน
 • อนุมัติภ ายใ น 3 วั น
 • ยกเลิกวงเงินได้ ภ ายใ น 7 วัน ไม่มีค่ าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี i-Cash

 • สัญชาติ ไทย เ ท่ านั้ น
 • อายุผู้สมัคร คื อ 20 – 60 ปี (รว มระยะเวล าผ่อน)
 • รายได้ พนักงานประจำ 15,000 บา ทขึ้ นไ ป
  เจ้าของกิจการ 20,000 บา ทขึ้ น ไ ป
 • อายุงาน 1 ปีขึ้ นไ ป (ต้องผ่านการทดลอ งงาน) กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้ ในสายธุรกิจเดียวกัน
  เจ้าของกิจการ 3 ปี

 

เอกสารประก อบการพิจารณาสำหรับ สำหรับ พ นักงานปร ะจำ

 • ใ บสมั ค ร
 • สำเน า บัต รประจำตั วประชาชน
 • เอกส ารแส ดงรา ยได้
 • สำเน าหน้ าบั ญชีสำหรับโอนเงิน

 

เอกสา รประกอบการพิจารณาสำห รับ สำหรับ เจ้ าของกิจการ

 • ใ บส มั คร
 • สำเนาบัตรป ระจำตั วประช าชน
 • สำเนาใบจดท ะเบีย นการค้ า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถื อหุ้ น (คัดสำเ นาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธน าค าร(บัญชีส่ วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าบั ญชีสำห รับโอ นเงิน

ดอกเบี้ย ค่ าปรับ ค่ าบริการและค่ าธรรมเนียมต่ างๆ

 • อัตราดอกเบี้ ย (ต่อปี) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2564 เท่ านั้ น
 • พิเศษ ดอกเบี้ ย 9.99 เปอร์เซ็นต์ 2 เดือนแรก สำหรับพนั กงา นประจำ ผู้มีรายได้ ต่อ เดือน ตั้งแ ต่ 50,000 บาทขึ้นไป

(ดอกเบี้ยตั้งแต่เดื อนที่ 3 เป็นไปตามตาร างดอกเบี้ยด้านล่ าง)

หม ายเ ห ตุ
อัตราด อกเบี้ยที่ได้รับอาจเป ลี่ยนแป ลงตามเงิ นเดือนและอาชีพของผู้สมัคร

 • ค่ าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ – ไม่มี
 • ค่ าอากรแสตมป์ คือ 0.05 เป อร์เซนต์ ของวงเ งินอนุมัติ
 • ค่ าธรรมเนียมชำระห นี้คืนก่อ นกำหนด (หากชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำ ห นด ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ระบุในสัญญา) ต่อ ส่วนต่างระหว่ างอัตราดอกเบี้ยสูงสุด กับอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติ คูณยอดคง
 • ค้ างชำระทั้งจำนวน คูณจำน วนวันตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จนถึงวันปิ ดบัญชีหาร 365
 • ค่ าใช้จ่ายในการติดตามทวงห นี้ คือ 100 บาท ต่อ รอ บบัญชีสำหรับการค้ างชำระทุ กงวด

หมายเหตุ  ธนาคารฯ ขอสง วนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตา มหลักเกณฑ์ซึ่งธน าคารกำหน ด

ถือว่าเป็นสินเชื่อที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่กำลังได้รับผลกระท บจากสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันได้ดีเลยทีเดียว