สินเชื่ อหมุนเวียนส่วนบุคคล เงิ นก้อนใหญ่ สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า ในช่วงเวลาแบบนี้ห ลายๆท่าน หลายๆ หน่ว ยงาน ได้รับผลกระท บ ในช่วงสถาณ การณ์ รอบที่ 2  ที่ผ่านมากันแ บบทั่วหน้าบางอ งค์กรณ์บางบริษัทบา งกิจการถึงขนา ดหยุดหรือปิ ดกิจการ เรียกได้ว่าส่งผลอะไรหลายอย่างจริงๆ

 

ซึ่งในส่วนขอ งตรงนี้ ที่ต้องบอกว่า ช่วงเวลาที่ ผ่านพ้น ไป กาลเวลาจะช่วยอะไรหลายๆอย่าง ใน่ส่วน ช่วงนี้เป็นช่ วง ที่ประเทสไทยจะกลับมาดีนั้น ฟ้าหลังฝ นย่อมสดใสเสมอ แต่ว่าถ้า จะทำอะไรในช่วงนี้ ในทางที่ตั น ถ้าเราใช้สติ ต้องมีทางออกเสมอ

ตรงนี้ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อน เพื่อที่ จะ มาจับจ่ ายใช้สอยขหรือห มุนเวียน ในกิจการ หรือธุรกิจส่วนตัว

เพื่อลดค วามเสี่ย ง ดีกว่าแน่นอนถ้าในส่วนของวงเงินก้อนนั้น เป็น วงเ งินสิ นเชื่อหมุนเวียน ส่วนบุคคน ของธนาคาร กรุงศรี 1 ในสถาบันหลั กของประเทศไทย

ตรงนี้ ตอบรั บกับทุกคว ามสุขและความต้องการของคุณในโอ กาส พิเศษ หรือเผื่อไว้..ให้พร้อมรับกับทุก สถานก ารณ์ที่ไม่แน่นอนได้ทันที  กับ  สิ นเชื่ อหมุนเวียน ส่วนบุคคล เ งิ นก้อนใหญ่ สมัครง่าย ไม่ต้ องค้ำ โดยดอ กเบี้ ยพิเศษ สำหรับ

พนักงานที่รับเ งินเดือน ผ่านธนาคาร กรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

9.99% 3 เดือนแรก สำหรับพนักงาน ที่รับเงิ นเดือน ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธย า
คุณสม บัติเบื้อ งต้นข องผู้สมัคร
1. อายุ 20 – 59 ปี
2. รายได้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของธนาคารกรุงศรีอยุธย า
3. พนักงานที่มีร ายได้ประจำรว มต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป  กรณีที่มีรา ยได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจาร ณ าเฉพาะลูกค้าเก่า ที่เคยได้รับ อนุมัติสินเ ชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธย า จำกัด (มหาชน) ก่อนวัน
ที่ 1 กันย ายน 2560 ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ป ระเท ศไทย
4. เจ้าของกิจการมีร ายได้รับหรื อยอดขา ยต่อ เดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
5. อายุ การทำงาน/อา ยุกิจ การนับตั้งแต่วันจด ทะเ บียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
6. มีหมายเลข โทรศัพท์ที่ติด ต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน
เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 
1. อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือน แรก สำหรับพนักงานที่มีรา ยได้ประจำที่รับเงินเดื อนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเก ณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงิน โดยวิธีโอ นเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น
2. อัตราดอก เบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
3. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
4. วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำแล ะสำหรับเจ้าของกิจการ
5. ธนาคารข อสงวนสิทธิ์ใ นการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปล งรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรา บล่วงหน้า
ค่าบริการและค่าธรร มเนียมต่างๆ
รายละเอียด อัตร าค่าบริการ
1.ค่าใช้จ่า ยที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราช การ
1.1 ค่าอากร แสตมป์ ไม่มี
2.ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ห น่วยงานภายนอก หรือบุคค ลอื่น

ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน2.1. ชำระผ่าน บริการต่างๆ ของธน าคารกรุงศรีอยุธย า ได้แก่ หักบัญชีอัตโน มัติ เคาน์เตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต Krungsri OnlineKrungsri Mobile Application (KMA) เครื่อง ATM เครื่อง ADM (เค รื่องรับฝากเงิ นสดอัตโนมัติ)ไม่มี

2.2. ชำระผ่านผู้รับให้บริการภายนอก

จุดบริการรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสด)
 
2.3  ไม่เกิน 4 9,000 บาท ต่อราย การ  15 บาทต่อรายการ (ร วมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ทำการไปรษณีย์ (เฉพาะเงิ นสด)
2.4. ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อรายการ 10 บาทต่อรายการ (ไม่รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม) เทสโก้ โลตัส (เฉพาะเงิ นสด)
2.5. ไม่เกิ น 49,000 บาท ต่อรายการ (ชำระสูงสุด 2 รายการต่อวัน ต่อเลขที่บัญชีเงินกู้ 10 บาทต่อรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.6 ค่าใช้จ่ายในการตรว จสอ บข้อมูลเครดิต ไม่มี

2.7 ค่าใช้จ่ายในการ ติดต ามทวงถามหนี้  กรณีค้างชำระ 100 บาท/งวด

3. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนใน การดำเ นินงาน3.1. ค่าใช้จ่ายกรณี หักบัญชีไม่ผ่าน ไม่มี

3.2. ค่าใช้จ่ ายกรณีเช็คคืน ไม่มี
3.3.ค่าออกบัตรให ม่กรณีหาย/ชำรุด ไม่มี
3.4. ค่าขอรหัสประ จำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม ไม่มี
4. ดอกเบี้ยกรณี ผิดนัดชำระ 25% ต่อปี
5. ค่าธรรมเนีย มกรณีชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด ไม่มี
เอกสารประกอบการสมัคร

1. กรณีพนักง านที่มีรายได้ประจำ
2. สำเนาบัตรป ระชาชน
3. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงิ นเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
4. สำเนาบัญชีเงินฝากที่เ งินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีร ายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงิ นเดือน ขอสำเนาบัญชีเ งินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)
5. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้ าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้ส มัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงิน โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงิ นฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)
กรณีเจ้าของกิจการ

1. สำเนาบั ตรประชาชน
2. หนังสือรับ รองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
3. สำเนาบั ญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญ ชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
4. ใบทะเบียนกา รค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)
5. สำเนาบัญชีเงิ นฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะ ผู้สมัครที่ข อรับเงิ นกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงิ นฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)
สนใจติดต่อสอบถามขข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 
ธนาคารกรุงศรี อยุธย า จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เข ตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
เบอร์โทร 02 296 2000
กรุงศรีโฟน 1572
เว็ปไชค์ https://www.krungsri.com/th/promotions/personal/revolving-loan
หรือ https://bit.ly/36MXQ0A