ส่งกำลังใจ ณวัฒน์ หลังเปิดใจจากห้องไอซียู โอดทรมานหนักมาก

เรียกได้ว่ากลายเป็นภาพที่ชาวเน็ตต่างเข้าพูดมาถึงกันเมื่อเร็วๆนี้เมื่อณวัฒน์ อิสรไกรศีล พิธีกรรายการทีวีมากความสามารถ รวมถึงเป็นผอ.กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ฯลฯได้ออกมาประกาศผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวของตนเอง ว่า อาการหลังติดCVD-19 สายพันธุ์เดลต้านั้น ล่าสุดเป็นอย่างไร

โด ย ณวัฒน์ ได้ประกาศโซเชียลว่า “ผมไม่สามารถสื่ อสารได้ช่ วงนี้อนุญาตอั พเดท ค่าตัวเลขต่างๆไม่ค่ อยดีมีเชื้ อบางส่วนลงป อ ด

กำลังเป ลี่ยนแผนการรักษามีให้ออ กซิเจน ตรวจเลือ ดเอกซ เรย์ทุกวัน อยู่ช่วงเฝ้าระวั งอย่างเต็ มที่ขอบคุณทุกกำลังใจครับ

ต่ อ มาทางเพจของ ณวัฒน์ ก็ได้อั พเดทอาการรักษ าล่ าสุด โดยได้ระบุข้อ ความว่ า

“ให้ ออกซิเจ นความดั นสูง 24 ชั่วโมงเข้าสู่วันที่8 ห้ ามข ยับจากเตียง เชื้ อเป็นเดลต้ าที่แรงมากใช้ย าต้านแบบฉี ดตัวใหม่ ฉี ดวันละ 2 ชั่วโมงทางเส้นต่อเนื่องทุกวันในกรณีผู้ป่ วยหนักicu และ ควบคู่กับฉี ดย าหน้าท้องให้เ ลื อ ดไ ห ล เวียนเพราะร่ างกายต้องนิ่ง

แ ละอีกหล ายวิธีทางการแพทย์ยังอยู่ร ะหว่างทางการต่อสู้ครับ ขอบคุณทุกกำลังใจขอภัยที่ไม่ได้ติดต่อใคร ได้แค่ม องเพด านทุกวัน ด้วยรักและเคารพมิตรภาพที่ดีของทุกคน ขอบคุณจากหัวใจครับ ณวัฒน์”

เเล ะล่ าสุด ณวัฒน์ เปิดใจจากห้องไอซียู โอ ด ท รม าน รอเวลาพ้นวิก ฤติอี ก 3 วัน

ยั งต้องอยู่โรงพย าบาลต่อ ย าวถึงปลายเดือ น ซึ่ง ณวัฒน์ นั้นได้อั พเดทอาการล่ าสุดผ่านสื่ อว่า

“ร อคอนเฟิ ร์มแน่นอน จะผ่านพ้ นวิกฤ ติจากนี้ไปอีก 3 วัน ต้องอยู่โรงพย าบาลต่ อ ย าวถึงปล ายเ ดือน

สุ ดท้ายห ากอาก ารของ ณวัฒน์ มีคว ามคืบหน้าอย่างไร ที มข่าวจะรี บนำมาอัพเดทให้แฟ นข่าวได้ทร าบในทันทีค่ะ