อนุมัติแล้วเงินเข้าทันที สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 10,000 / 50,000 บาท

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวืที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ช่วงนี้ เป็นช่วงที่หลายคนที่กำลังมองหา วงเงินที่เป็นตัวช่วยสักก้อน เพื่อที่ จะลงทุง หรือ ประคอง เศรษกิจของธุรกิจในตอนนี้

ตรงนี้จะดีกว่าไหม ถ้าเงินก้อนนั้น มาจากธนาคารออมสิน ที่เรียกได้ว่าอนุมัติทั้งเร็ว ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูก


ล่าสุด เกี่ยวกับสินเชื่อ ให้กู้ยืมเงินจาก ธนาคาร ออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยได้มีการเปิดให้กู้ยืมเงิน ลงทะเบียน ออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo

ซึ่งให้กูยืมเงิน 10,000 บาท ไปจนถึง 50,000 บาท โดยเน้นไปที่ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ ให้กู้ยืมโดย ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

จากการตรวจสอบพบว่า คนที่ได้ทำการขอสินเชื่อผ่านแอพ MyMo บางคนได้รับการอนุมัติแล้วเรียบร้อย

รายละเอียด 2 โครงการ

1. โครงการสินเชื่อ เพื่อเป็นค่ าใช้จ่าย วงเงินคงเหลื อประมาณ2,700 ล้ านบาท สำหรับอาชีพอิ สระ ที่ได้รับผลกระท บ จาก c v d-19 หรือ

สินเชื่อฉุ กเฉิน ให้ยืมได้สูงสุด 10,000 บาท ดอ กเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสู งสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไม่ต้ องชำระเงินกู้ 6 งวดแร ก มีคุณสมบัติดังนี้

2. โครงการสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก วงเงิ น คงเหลื อประมาณ 10,000 ล้านบาท ให้ยืมได้สูงสุด 50,000 บาท ดอ กเบี้ยคงที่ 0.35% ต่ อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

ขั้นตอนการขอกู้สินเชื่อ
หากไม่มีเมนู ให้อัพเดตแ อพ MyMo เป็นเวอร์ชั่นล่ าสุด ก่อนนะครับ

2.1 เปิ ด แอพ M yMo เข้าเมนูสมัครสิ นเชื่อเ สริมพลังฐานราก

2.2  กรอ กเลขหลั งบัตรประชาชน– ตร วจสอ บข้อมูลส่วนบุค คล

2.3 เ ลือกวงเงิ นขอกู้ที่ต้องก าร

2.4 กดยอมรับเงื่อ นไข และยินย อมใ ห้เปิดเผ ยข้อมูลเครดิ ตร – กรอกรหัส OTP.

2.5  รอการแจ้งผลการอนุมัติ ภาย ใน 24 ชม. โดยหน้าจอ MyMo จะแสดงข้อความ “อยู่ในระหว่างพิจารณา”

สถานะการขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานราก

1. อยู่ในระหว่าง ธนาค าร พิจารณา สินเชื่อ

2. หากลูกค้า ไม่ได้ รับอนุมัติ สินเชื่อ เนื่ องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ธ นา คาร กำหนด ห ากมีข้อส งสัย ให้ติดต่อโทรไปที่ 1143

3. ลูกค้า รับอนุมัติ สินเชื่อ จา กนั้นกด ถัดไปเพื่อดำเนิ นการ ทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)


การทำสั ญญาเงินกู้สิ นเชื่อพลังฐ านราก

1. กด ถัดไป”เพื่อดำเนินก ารทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

2. เลื่อน หน้าจออ่านสัญญ าเงินกู้จนสุดหน้า

3. อ่านข้อกำหน ดและเงื่อนไข ก ดเครื่องหมายถูก ข้าพเจ้าอ่า นและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และกด ยอมรับ

4. กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้

5. กดรับรหัส OTP

6. เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอก รหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด ยืนยัน

7. แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ  กด “เสร็จสิ้น” โดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง.

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติ มหรือมีข้อส งสัย

สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่สา ขาธนาคารออมสิน ที่ให้บริการหน่ว ยลงทุน GSB Call Center 1115. ได้เลยบทันที