อนุมัติแล้ว ให้เงิน 5,750 เป็นเงินสด 3 เดือน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ในช่วงสถ าณการณ์รอบ 2 นี้ สถานปร ะกอบการต่างๆ ในภ าคเอกชนได้รับผลกระทบกัน มาก

โดยตรงนี้ทางรัฐบาลได้ออกโครงการม าตรการเพื่อช่วยเหลือหลายโครการ ซึ่ง ยังมีบางกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออยุ่อีก ในส่วนขอตรงนี้นักศึกษ าจบให่เป็นออีก หนึ่งกลุ่มที่ได้รั บผลกระทบในการหาอาชีพงานโดยตรง

ล่าสุด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับ ผู้จบการศึกษาใหม่มีเ ฮ กระทร วงแรงงาน ปลดล็อ กคุณสมบัติ/เงื่อนไขโครงก าร Co Payment ใหม่

ขยายเวลาอุดหนุ นค่าจ้าง 50% ถึง 31 ธ.ค. 64 เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการจ้างงานให ม่ให้กับผู้จบการศึกษาใหม่ นายจ้าง/สถานป ระกอบการเกิดสภาพคล่องตัวสา มารถดำเ นินธุรกิจได้อย่า งต่อเนื่อง

นายสุชาติ ชมกลิ่ น รัฐมนตรีว่าการกร ะทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ปร ะยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐม นตรี เห็นความสำคั ญของปัญห าการว่างงานในผู้จบก ารศึกษาใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตล าดแรงงาน

โดยเฉพา ะในช่วงสถานก ารณ์ รอบ 2 และครม.ได้อ นุมัติเห็นชอบการป รับปรุงคุณส มบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโค รงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรั บผู้จบการศึกษาใหม่

โดยภาครัฐแ ละเอกชน (Co-payment) เพื่อให้นักศึกษ าจบใหม่มีโอกาสได้ง านทำ และนายจ้าง/สถานประก อบการเกิดสภาพคล่องในการดำเนิ นธุรกิจ ดังนี้

1. คุณส มบัติผู้จบการศึกษาใหม่ เป็นผู้มีสั ญชาติไทย และอายุไม่เ กิน 25 ปี หากอายุเกิน 25 ปี ต้อ งจบการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

โดยผู้จบการศึ กษาใหม่ที่เ คยทำงานและอยู่ในร ะบบประกันสังคม หากเป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว สาม ารถร่วมโครงการฯได้

2. เงื่อนไขสำ หรับนายจ้างในการจ่ายค่าจ้า ง ให้เป็นไปตามข้อตกลงการจ้า งงานระหว่างนายจ้างกั บลูกจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่ าอัตร าค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด

ตามประกาศคณะกร รมการค่าจ้าง โดยรั ฐบาลให้ก ารอุดหนุนเงิ นเดือนค่าจ้างไม่เกินร้ อยละ 50 ต่อคนต่อเดือน ตามค่าจ้างจริง

ทั้งนี้รัฐจะจ่ายเงิ นอุดหนุ นเป็นไปต ามวุฒิการศึกษา ได้แก่

-ปริ ญญาตรี ไ ม่เกิน 7,500 บาท

-ประ กาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง (ปวส.) ไม่เกิน 5,750 บาท

-ประกาศนียบัต รวิชาชีพ (ปวช.) ไม่เกิ น 4,700

-และ มัธยมศึกษาตอ นปลาย (ม.6) ไม่เกิน 4,345 บาท

3. ปรับระยะเวลาการดำเนินโครง การ ให้ขยายระย ะเวลาร่วมโครงการฯ ตั้ งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยรัฐบาลอุดหนุ นค่าจ้ างแก่ลูกจ้างเป็ นระยะเวลา ไม่เกิน12 เดือน ต่อ 1 คน ต ลอดระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิก ายน 2564)

กรณีจ้างหลังวั นที่ 1 มกราคม 2564 จะได้รับกา รอุ ดหนุนตามระยะเวลาที่จ้างแ ต่ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแ รงงาน กล่าวว่า

วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการ จ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาค รัฐและเอกชน (Co payment) เพื่อให้เกิ ดการจ้างงานใหม่

แก้ไขปัญหากา รว่างงานจากผลทบกร ะทบ และเพื่อขับเคลื่อ นเศร ษฐกิจในภาพรวมของประ เทศ

ภาครัฐอุดหนุนเงินค่าจ้ างร้อยละ 50 ให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 260,000 อัตร า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวา คม 2564 ให้กับนายจ้าง/

สถานประกอบการที่ไ ม่ใช่หน่วยง านภาครัฐ อยู่ในระบ บประกันสังคม และต้องไม่มีการเลิ กจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 นับจากวั นที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ

จนตลอดระยะเวลาที่ร่ว มโครงการฯ เพื่อให้ภา คเอกชนเกิดสภาพคล่องในก ารดำเนินธุรกิจ แล ะผู้จบการศึกษาใหม่ได้เข้าสู่ตลาดแรงงา นมีงานทำ มีรายได้ ในการเลี้ยงดูตนเอง ได้รับประส บการณ์ในการทำงาน สามา รถใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ซึ่งจะส่งผลดีเป็นลู กโซ่ต่อระบ บเศรษฐกิจของปร ะเทศ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่ วมโครงการฯ ส ามารถลงทะเบี ยนได้ที่เว็บไ ซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

และหากต้องการข้ อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการต รวจ ส อบความคืบหน้าการอนุมั ติเข้าร่วมโครงการฯ ติดต่ อได้ที่สำนักงานจัดหางานก รุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหาง านจังหวัด ที่ระบุเป็นสถ านที่ทำงาน

หรือผู้ที่เข้าร่วมโ ครงการแล้วต้องการความช่ว ยเหลือเรื่องการรับ-จ่ายเงินค่า จ้าง สามารถสอบถ ามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ก ระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กร มการจัดหางาน