อย่าพลาด เปิดวิธีการรับสิทธิ์ เราชนะ เช็กรายละเอียด ทำตามนี้ได้เลย

อี กหนึ่งข่าวสารดีๆ หลังจากที่กระทร วงการคลังประกาศวันลงทะเบียนรับสิ ทธิ์ เราชนะ

โด ยจะเปิดให้ล งทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ในวั นที่ 29 ม.ค. 2563 นี้

เชื่ อว่าใครหลายคนยั งคงไม่รู้เงื่อนไข และวิธีการล งทะเบียนกัน

วั นนี้เราจึงมาแนะนำวิธีก ารลงทะเบียนต่างๆ มาให้ทร าบกัน

เมื่ อไม่นานมานี้ น.ส.กุ ลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการก ระทรวงการคลัง

รั กษาราชการแ ทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษ ฐกิจการคลัง

ใ นฐานะโฆษกก ระทรวงการคลัง เปิดเผ ยว่า

จ ากกรณีที่ นายอุทัย สอนหลั กทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชา วสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.)

นา ยประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธ านสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนา ยปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

กล่ าวถึงโครงการเราชนะ ในส่วนข องเกษตรกรว่าจะตรวจสอบรายได้ของเกษ ตรกรแต่ละคนอย่างไร

เกษ ตรกรอาจไม่ได้รับป ระโยชน์จากโครงการเราช นะนั้น

ข อชี้แจงว่า โครงการเราช นะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบร รเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

ด้ วยการสนับสนุ นวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 3,500 บาทต่อค นต่อเดือน

โด ยจ่ายเป็นรายสัปดาห์ เป็นร ะยะเวลา 2 เดือน (จ่ายเดือนกุมภ าพันธ์ – เดือนมีนาคม 2564)

ทั้ งนี้ การคัดเลือกผู้ไ ด้รับสิทธิ์จะคำนึงจากความสาม ารถในการจ่ายค่าคร องชีพ

แล ะการมีระบบคุ้มครองทา งสังคมเป็นหลัก และการช่วยเหลือจะคร อบคลุมประชาชนหลากหล ายกลุ่มอาชีพ

เช่น ผู้ปร ะกอบอาชีพอิสระ ห าบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรก ร เป็นต้น

ซึ่ งกำหนดคุ ณสมบัติผู้ได้รับสิท ธิ์ ดังนี้

  1. เป็ นผู้มีสัญชาติไท ย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้ นไป
  2. ไ ม่เป็นผู้ประกั นตนตามมาตรา 33 แห่งก ฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
  3. ไ ม่เป็นข้าราชการ พนั กงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ป ฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
  4. ไ ม่เป็นข้าร าชการการเมืองตามพระราชบัญญัติร ะเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  5. ไ ม่เป็นผู้รับบำน าญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่ วนราชการ
  6. ไ ม่เป็นผู้มีเงินได้พึ งประเมินเกิน 300,000 บาท ต ามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
  7. ไ ม่มีเงินฝากรวมกันทุ กบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้ อมูลที่มีล่าสุด

ดั งนั้น หากเกษตรก รเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่า นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันที

ส่ว นเกษตรกรที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐจะมีการตรวจสอบในกลุ่มผู้ที่มีแอ ปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

ที่ไ ด้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปปร ะมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ๆ ข องรัฐได้ (กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”) ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ห ากผ่านการตรวจสอบและคัดกรองต ามคุณสมบัติข้างต้นจากฐานข้อมูลหน่วยงา นภาครัฐ

จ ะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบก ารชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอ ปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ทันที

ห ากเกษตรกรเป็นผู้ที่ไ ม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่ มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

และก ลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ต้ องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงกา รผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ห ากผ่านการตรวจสอบแล ะคัดกรองตามคุณสมบัติข้างต้นจา กฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

จ ะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านร ะบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอ ปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”