ออมสินช่วยสานฝัน ปล่อยสินเชื่อ ไทรทอง ให้ยืม 300,000 ผ่อนนาน 25 ปี

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อ วันนี้เรามีสินเชื่อดีๆ จากธนาคารออมสินฝากให้ทุกคนกัน กับสินเชื่อ ไทรทองอเนกประสงค์ ที่ทางธนาคารออมสินออกแบบมาเพื่อสำหรับรองรับความต้องการของผู้กู้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถ พาครอบครัวไปเที่ยว หรือจะใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล ก็สามารถใช้ได้

สำหรับสินเชื่อตัวนี้มีทั้งแบบใช้บุคคลค้ำประกัน หรือ ใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งถ้าหากใช้บุคคลค้ำประกัน จะได้รับวงเงินสูงสุดอยู่ที่ 300,000 แต่สำหรับใครที่ใช้สินทรัพย์ค้ำประกันจะได้รับวงเงินสูงสุดถึง 10,000,000 ซึ่งถือว่าเป็นยอดที่สูงมากๆ

โดยการใช้สินทรัพย์ค้ำประกันจะมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ก่อนจะได้รับวงเงิน อีกทั้งยังมีดอกเบี้ยไม่สูง และให้ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 25 ปี โดยคุณสมบัติของผู้กู้ก็มีเงื่อนไขไม่ยาก เพียงแค่เป็นบุคคลที่มีอาชีพกับรายได้แน่นอน และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปีเมื่อรวมกับอายุของผู้ค้ำประกันในระยะเวลาที่ชำระเงินกู้

จุดประสงค์ของสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

 1. เพื่อการอุปโภคบริโภค
 2. เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
 3. เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

จำนวนเงินให้กู้

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 • ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  1. ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร
  2. ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด
  3. ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน

ระยะเวลาชำระ

 1. ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 2. เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
 3. เงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 1. ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 2. มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 3. มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 4. มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี
 5. เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 6. เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป
 7. เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 8. เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
 2. ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า ออกได้สะดวก

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา