ออมสินใจดี ปล่อยสินเชื่ออเนกประสงค์ ให้ยืม 300,000 ได้ทุกอาชีพ

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับเศรษฐกิจในช่วงนี้ ที่ใครหลายคนต่างต้องการเงิ นทุนหมุนเวียน สำหรับใช้ในธุรกิจ หรือ หมุนใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ใครหลายคนต่างมองหาสินเ ชื่อจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นเงินทุนสำรองในอนาคต เพราะการวางแผนการเงินล่วงหน้า เป็นเรื่องจำเป็นในการดำเนินชีวิ ต

ทำให้ธน าคารหลายๆแห่ง ต่างออกมาตราการและสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน หรือ ต้องการเงิ นก้อนสำหรับนำมาใช้จ่าย เนื่องจากมีหลายกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV-19 ทำให้ประชาชนบางกลุ่ม ขา ดรายได้ หรือมีรายได้ลดลง

วันนี้เราจึงมีสินเชื่ อดีๆ มาแนะนำให้ทุกท่านได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจกัน สำหรับสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ จาก ธนาคารออมสิน เพื่ออุ ปโภค บริโภค ออกแบบสำหรับผู้ที่มีความต้องการทุกประเภท เช่นไปท่องเที่ยว ซื้อรถ ค่ารักษาพยาบาล และ อื่นๆ โดยมีวงเงิ นให้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับการใช้บุคคลค้ำประกัน และวงเงินสูงสุด 10,000,000 บาท สำหรับผู้ที่ใช้สินท รัพย์ค้ำประกัน

จุดประสงค์ของสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

 1. เพื่อการอุปโภคบริโภค
 2. เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
 3. เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

จำนวนเงินให้กู้

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร
 • ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด
 • ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน

ระยะเวลาชำระ

ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
 • เงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 2. มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 3. มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป
 • เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
 2. ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า ออกได้สะดวก

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 1115