ออมสินใจดี ปล่อยสินเชื่o SME ที่มีเพื่อผู้ประกอบการ ให้สูงสุด 70% ติดบูโรก็ยื่นได้

อีกหนึ่งข่ าวสารดีๆ สำหรับผู้ประกอบการ ที่กำลังมองหาธนาคารที่ปล่อยสินเ ชื่อสำหรับการใช้จ่ายในกิจการ

วันนี้สินเชื่อจากธน าคารออมสินมาฝากให้ทุกท่านได้เป็นแนวท างในการตั ดสินใจกัน

โดยทางธนาคารออมสินไ ด้มีการตั้งโครง การ SME มีที่ มีเงิ น ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนำโฉ นดที่ดินมาเป็นหลั กประกั นการกู้เงิน

โด ยให้วงเงิ นสูงสุดถึง 50 ล้านบา ท โดยธน าคารจะพิจารณาให้กู้ได้ถึง 70% ของราค าประเมิ นที่ดินของรา ชการ

โดยคิดอัตร าดอกเบี้ยเพียง 5.99% ต่อปี ตลอดอายุสั ญญา โดยมีการกำหนดระยะเว ลาไถ่ถอดภายใน 3 ปี

ข้อดีของสินเชื่อ SME มีที่ มีเงิน

1. ธน าคารจะไม่มีการตรวจเครดิตบูโร

2. ไม่วิเครา ะห์รายได้

3. ไม่ตรว จเช็กประวัติอะไรเลย

เพื่ อที่ต้องการช่วยเหลือลูกค้าที่เดือ ดร้อ นจริงๆ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยปล ดล็อก SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำเ งินไปเพิ่มสภาพคล่องในการทำธุรกิจ หรือ นำไปรีไฟแนน ซ์ขา ยฝากที่เพราะโดยปกติแล้วการขายฝากที่ดินโดยเฉลี่ ยคิดดอกเบี้ยสูงถึง 20-30% มีค่าธร รมเนีมล่วงหน้าอีกราว 10-15% และให้วงเงินประมาณ 30-50% ของราคาประเมินเท่านั้น

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ SME มีที่มีเงิน

1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามก ฎหม ายไทย

ทั้งนี้ กรณีต าม 1. หรือ 2. ต้องประก อบธุรกิจ SMEs ภาคการผ ลิต การบริการ และการพ าณิชย์ รวมถึง Social Enterprise และประก อบธุรกิ จมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

วิธีลงทะเบียนสมัคร สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน

เริ่มแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นกดติ๊กถูกที่ช่อง ข้าพเจ้าได้อ่าน….

ท่ านผู้กู้ทำการเลือกแบบธุ รกิจของท่าน จากนั้นกดที่ปุ่ม ลงทะเบี ยนได้เลย (ในตัวอย่างเลือก ธุรกิจรูปแบบบุคคลธร รมดา)

 

จากนั้นทำการ กรอกข้อมูลให้ครบตามตัวอย่าง โดยข้อมูลต้องเป็นความจริงเท่านั้น

จากนั้น กดลงทะเบียนได้เลย

เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความดังรูปภาพด้านบน จากนั้นท่านแค่รอทาง ธนาคาร ออมสินติดต่อกลับ

วงเงินกู้สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน

1. วงเ งินกู้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่นำราคาประเมิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ที่มีมูลค่ามาคำนวณจำนวนเงินให้กู้ โดยกำหนดวงเงินให้กู้ต่อราย ดังนี้

2. กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงิ นให้กู้ตั้งแต่ 1 – 10 ล้านบา ท

3. กรณีนิติบุคคล จำนวนเงิ นให้กู้ตั้งแต่ 1 – 50 ล้านบ าท

อัตร าดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้

ระยะเวลาชำระเงินกู้

1. สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ ดังนี้

2. ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

3. ชำระหนี้คืนเงิ นต้นภายใน 3 ปี

หลักประกันการกู้เงิน

ที่ดินว่างเปล่า และ/หรือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีเอกสารสิท ธิ์เป็นโฉนดที่ดิน โดยปลอ ดภาระผูกพัน

เจ้าของกรรมสิท ธิ์ของหลักทรัพย์ จะต้องถื อก รรมสิทธิ์ ในหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยแยก ออกเป็นกรณีได้ดังนี้

กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา

  • เจ้าข องกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นขอ งผู้กู้ และ/หรือคู่สมรส ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่ อเดิม และ/หรือ บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา และ ย าย ของผู้กู้/คู่สมรส/ ผู้ค้ำปร ะกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ค้ำปร ะกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือ คู่สมรส บุ ตร บิดา มารดา ปู่ ย่ า ตา และ ยาย ของผู้ถือหุ้น/กรรมกา ร/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ค้ำปร ะกันในวงเงินสินเชื่อเดิม – บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา และ ยาย ของคู่สมรสของผู้ถือหุ้น/กรร มการ/ก รรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  • มิใ ช่เป็นบุคคลเดียวกัน ต้องให้เจ้าข องกรรมสิทธิ์ สิ่งปลูกสร้างจัดทำสั ญญาจำนองเป็นหลัก ปร ะกันร่วมด้วย

สำห รับสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน วงเงินโ ครงการ 10,000 ล้านบา ท เริ่มเปิดให้บริก ารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 หรือจนกว่าวงเงินจ ะหมด โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความปร ะสงค์

ยื่นขอสิ นเชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th โทร 1115 หรือติ ดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วป ระเทศ.