ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ 3แสนบาท ลงทะเบียนก่อน รับเงินก่อน

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันหลายท่านหันมาสนใจสินเชื่อในหลายสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นช่วยเหลือลูกค้าและประชาชน ด้วยหลากหลายรูปแบบสินเชื่อมากมายโดยเฉพาะธนาคารออมสิน ที่เข้าใจประชาชนพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ เข้ามาสมัครลงทะเบียนรับสินเชื่อโครงการสินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกความต้องการของทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ซื้อรถ หรือเป็นค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

จุดเด่นสินเชื่อไทรทอง

 • เพื่อการอุปโภคบริโภค

 • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
 • เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

 • เพื่อนำไปชำระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น ที่มีสถานะบัญชีปกติ หรือ หนี้อื่นที่มีหลักฐานชัดเจน

สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

เงินกู้ระยะยาว (L/T)

กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด
 • ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน
 • ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่สวน ที่ไร่ ที่นา

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน และกรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ให้กู้ไม่เกิน 10 เท่า ของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

การกู้เงินแบบไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) มีหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้

 1. กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 2. กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุการทำงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี

หลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 • ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 • มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 1. เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 2. เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป
 3. เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 4. เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
 • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก
 • กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องไม่มีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

ผู้ที่สนใจโครงการสินเชื่อไทรทองจากธนาคารออมสินสามารถอ่านรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ https://loanreg.gsb.or.th/