ออมสิน สร้างงานสร้างอาชีพ ให้ยืม 300,000 ต่อยอดธุรกิจ สมัครง่าย อนุมัติไว ปลอดชำระ 6 งวดแรก

ข่าวดีสำหรับทุกคนเนื่องจากหลายสถาบันการเงินออกโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนและลูกค้าที่ประกอบอาชีพอิสระ โดยเฉพาะ ธนาคาร ออมสิน ที่เดินหน้าเปิดโครงการสินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ วงเงินสูงสุด 300,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือ ผู้ที่ขาดรายได้จากสถานการณ์ปัจจุบัน โดยท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้

วัตถุประสงค์โครงการสินเชื่อ
เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน
  • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
  • เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ ,ผู้ประกอบการรายย่อย , ผู้ประกอบการขนาดเล็ก , ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
  1. ผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
  2. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
  3. ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

ประเภทสินเชื่อ
เงินกู้ระยะยาว (L/T)

จำนวนเงินให้กู้
ให้กู้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย โดยแยกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้

เอกสารประกอบการกู้
เอกสารที่ผู้ขอกู้จะต้องเตรียม เพื่อใช้ยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินสาขา แยกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้

วงเงินโครงการ
5,000 ล้านบาท

ระยะเวลาโครงการ
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด (First Come First Serve)

ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา หรือเว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/gsb_govs/cr/