ออมสิน ใจดี ปล่อยสินเชื่อแก้ห นี้นอกระบบ 50,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนานสูงสุด 5 ปี

อี กหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ ทำให้ใครหลายคนต่างต้องการเงินด่ วน

เพื่ อมาหมุนใช้ในชีวิตประจำวัน หรือนำม าประกอบอาชีพ จึงทำให้ต้องหั นหน้าไปพึ่งเงินกู้นอกระบบ

ทางธ นาคารออมสินเล็งเห็นถึงคว ามสำคัญในของการเป็นหห นี้นอกระบบ

จึ งได้มีการออกสินเชื่อสำห รับผู้ที่เป็นห นี้นอกระบบให้มาอยู่ในระบบแทน

ข อเพียงแค่เป็นห นี้นอกระบบจริงๆ ที่ไม่ใช่การ นำไปใช้ระห นี้ในระบบต่างๆ

ทางธ นาคารออมสินใจดีปล่อยให้กู้รา ยละไม่เกิน 50,000 บาท โดยให้ระยะเวลาในก ารชำระเงินคืนนานถึง 5 ปี

ร ายละเอียดสินเชื่ อแก้ห นี้นอกระบบ

 1. ว งเงินกู้สู งสุด 50,000 บาท
 2. อั ตราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดื อนเท่านั้น
 3. ให้ร ะยะเวลากู้ตั้ งแต่ 3 ปีไปจนถึ ง 5 ปี
 4. ไ ม่ต้องค้ำเพราะใช้บรรษัทป ระกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อ ม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

ขั้ นตอนการสมัคร สินเชื่อโครงก ารธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขห นี้นอกระบบ ผู้ถือบัตรคนจน

คุ ณสมบัติข องผู้ที่สนใจกู้

 1. ผู้ที่จ ะขอสินเชื่อจะต้องเป็ นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรา ยได้แน่นอน
 2. ผู้ที่จ ะขอสินเ ชื่อจะต้องมีสั ญชาติไทย
 3. ผู้ที่จ ะขอสินเชื่อจ ะมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต้ องไม่เกิน 65 ปี
 4. ผู้ที่จะข อสินเชื่อจะต้องมีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถ านที่ประกอบอาชีพ สามารถติ ดต่อได้
 5. ผู้ที่จะขอสิ นเชื่อจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนห นี้นอกระบบ (นร.1) โดยสามารถลงทะเบียนได้ใ นวันที่ขอกู้จากธนาคาร

วิธีส มัคร สินเชื่อโครงการธนาคา รประชาชนเพื่อแก้ไขห นี้นอกระบบ

ผู้ที่ส นใจสามารถเดินทางไปสมัครได้ที่ ธนาค ารออมสินสำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงส ามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Call Center : 1115 E-Mail: [email protected] หรือ ธน าคารออมสินทุ กสาขาใกล้บ้ านท่าน

เอ กสารที่ต้ องใช้

 1. สำเน าบัตรประช าชน
 2. สำเ นาทะเบียนบ้ าน
 3. สำเน าผู้ค้ำประกั น
 4. เ อกสารแสดงร ายได้ในการประก อบอาชีพ
 5. สมุ ดบัญชีเงินฝาก สลิ ปเงินเดื อน (ถ้ามี)
 6. เ อกสารรา ยรับ/รายจ่า ย (ถ้ามี)
 7. รูปถ่ ายสถานที่ประกอบอาชีพก รณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย (หลักประกันใ ช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้)

อัต ราดอกเบี้ ย

 • อั ตราดอกเบี้ยค งที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ค่ าใช้จ่ าย

 • เสี ยค่าทำเนียม 100 บาท ต่ อสัญญา

เ กณฑ์ที่สถาบันการเงิ นใช้พิจารณาสินเชื่ อ

ในก ารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะขึ้นอยู่กั บนโยบายและหลักเกณฑ์ของผู้ให้สินเชื่ อแต่ละราย

โด ยทั่วไปแล้วมีปัจจัยหลัก ๆ ที่ใช้ประก อบการพิจารณ า คือ

นโ ยบายสินเชื่อของผู้ให้สินเชื่อ เช่น ผู้ให้สินเ ชื่อบางรายอาจกำหนดว่าผู้ยื่นขอสินเชื่อต้องไม่มีป ระวัติการค้างชำระในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง

ห รืองดให้สินเชื่อแก่ลูกค้าใ หม่ในกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มอุตส าหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

คุ ณลักษณะและความสามารถใ นการชำระห นี้ของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งสถาบันการเงินส่ว นใหญ่จะใช้หลัก 5 Cs ประกอบด้วย

 1. Character คือ คุณลัก ษณะและความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อ วินัยใน การใช้และการชำระสินเชื่อในอดีต ซึ่งบอกถึงควา มสามารถในการใช้ห นี้และการบริหารจัดการสินเชื่อ เช่น ในกรณีบุคคลธรรมดาอาจพิจารณาอายุ อาชีพ สถานะภาพสมรส ส่วนกรณีผู้ขอสินเชื่อประกอบธุรกิจอาจพิจารณาประเภทของธุรกิจ ประวัติของผู้บริหาร ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ
 2. Capacity คือ ควา มสามารถในการจ่ายชำระห นี้คืนได้ตามร ะยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมถึงความมั่นคงของรายได้ที่จะนำมาชำระห นี้ในอนาคต เช่น รายได้ในปัจจุบัน ภาระห นี้สินที่มีอยู่ ประวัติการชำระยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและสินเชื่ออื่น ๆ
 3. Capital คือ เงินทุน สินท รัพย์ หรือเงินฝากของผู้ขอสินเชื่อ เพื่อเป็นหลักประกันการให้กู้ยืม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสิ นเชื่อธุรกิจ แม้ว่าสินทรัพย์เหล่านี้จะไม่ใช่แหล่งเงิ นสำหรับชำระห นี้ แต่จะเป็นแหล่งเงินสำรองสำหรับการชำระห นี้ของผู้ขอสินเชื่อในกรณีที่เกิดปัญหาไม่สามารถชำระห นี้ได้
 4. Collateral คือ ผู้ค้ำป ระกันหรือหลักประกันที่ผู้ขอสินเชื่อนำมาจำนำ หรือจำน องเพื่อให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจและลดความเสี่ยงหากผู้ขอสิ นเชื่อไม่ชำระห นี้ตามกำหนด ซึ่งสามารถให้ผู้ค้ำประกันชำระห นี้แทนหรือนำหลักประกันมาขายทอดตลาดได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 5. Conditions คือ ปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ เช่น เศรษ ฐกิจ เงินเฟ้อ ความมั่นคงในรายได้และการงาน ปัญหาสงคราม สิ่งแวด ล้อม ที่มีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนหรือรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการชำระห นี้ในอนาคต
 6. สิทธิข องผู้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเ งินกรณีไม่ได้รับอนุมัติหรือถูกป ฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงิน *

ก รณีที่ไม่มีบัตรคนจนท่านส ามารถตรวจสอบเช็คสิ ทธิสวัสดิการสังคม

ก ารตรวจสอบสิทธิ์ให้ท่านคลิกที่รูปด้านบน กรอ กเลขบัตรประชาชน ของท่านแล้วกดปุ่ มตรวจสอบ

ก รณีท่านที่ไม่เค ยลงทะเบี ยน

หา กท่านไหนไม่เคยล งทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจส อบข้อมูลได้ด้วยตนเอง

ที่ร ะบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิก ารสังคม (e-Social Welfare) เว็ บไซต์ govwelfare.cgd.go.th

โด ยให้ท่านไปคลิกที่เมนู ตรวจส อบประวัติการรับสวัสดิการ หรือคลิกที่รู ปด้านล่าง

จ ากนั้น ให้ท่านไปค ลิกที่ลงทะเบียน

ก รณีที่ปุ่มลงทะเบียนหายให้ท่ านกลับไปที่หน้าหลักให้ท่านเลื่อนลงมาจนกว่าจะเ จอเมนู ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ ตา มรูปภาพด้านบน จากนั้นคลิกที่เมนู

กรอ กข้อมูลของท่านให้ถูกต้ องจาก คลิกปุ่ม “บันทึก” รอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านทา งจอภาพ และอีเมล(ถ้ามี)

เมื่ อท่านได้รับรหัสผู้ใช้และรหั สผ่าน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ หากมีข้ อสงสัยเพิ่มเติม

ท่ านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ มได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่ อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300