ออมสิน ใจดี ออกบัตร PRIMA CARD ให้ยืม 30,000 ดอกต่ำ ไม่มีค่าธรรมเนียม

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับในช่วงเศ รษฐกิจแบบนี้ ทำให้ใครหลายๆคนต่างกำลังมอ งหาเงินก้อน หรือเงินทุนสำรองในการใช้จ่า ยในชีวิตประจำวัน หรือหมุ นเวียนในธุรกิจ

อีกทั้งยั งมีธนาคารต่างๆ ออกมาตราการเพื่ อช่วยเหลือเยียวย า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV-19 วั นนี้เราจึงมีสินเชื่อดีๆ มาแนะนำให้ทุกคนได้เป็นตัวเลือ กในการตัดสินใจกัน

สำหรับสินเชื่อ บั ตรเงินสด PRIMA CARD จากธนาคารออ มสิน ซึ่งให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไ ม่เกิน 1,500,000 บาท โดยไม่ต้องมีสินทรัพย์ หรือ บุ คคลค้ำประกัน

จุดเด่นของสินเชื่อ PRIMA CARD

บริการสิ นเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุ นเวียน ( Revolving Credit ) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลั กทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงิ นและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธร รมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประก าศในแต่ละขณะ และธนาคารสง วนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธ นาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด

สามา รถใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสิ นเชื่อบัตรกดเงินสด (Prima Card) ร่วมกับรหั สผ่าน (PIN) ที่ธนาคารจัดส่งให้ เพื่อถอ นเงินสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกรายการถอนจา กประเภทบัญชี “บัตรเครดิต”

สิทธิป ระโยชน์ของสินเชื่ อ PRIMA CARD

 1. วงเงิ นสูงสุด 5 เท่าข องรายได้
 2. ฟ รี! ค่าธรรมเนีย ม
 3. ว งเงินสูงสุดไ ม่เกิน 1,500,000 บาท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. มีอา ยุครบ 20 ปีขึ้ นไป
 2. รา ยได้ประจำ อายุไ ม่เกิน 60 ปี
 3. ผู้ปร ะกอบอิสระ / เจ้าของกิจการอ ายุไม่เกิน 65 ปี
 4. มีสั ญชาติไท ย
 5. อา ยุงาน ดังนี้
 • ผู้มีรา ยได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 6 เดือ นขึ้นไป
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องประกอ บอาชีพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • เจ้าข องกิจการ ต้องมีการดำเนินธุรกิ จตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

การชำระเงิน

 1. ไม่มี ค่าธร รมเนียมแรกเข้ า
 2. ไม่มี ค่าธ รรมเนียมรายปีตล อดชีพ
 3. ไม่มี ค่าธรรมเนี ยมในการเบิกถอนเ งินสดล่วงหน้า
 4. (Cash Advance Fee)

เอ กสารปร ะกอบการสมัค ร

ผู้มีร ายได้ปร ะจำ

 1. สำเนาบัต รประชาชน หรือสำเนาบัตรข้ าราชการ พร้อมสำเนาทะเบีย นบ้าน
 2. ต้นฉ บับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้ นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรอ งเงินเดือน
 3. Statement หรื อสำเนาบัญชีเงินเดือ นย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมห น้าสมุด
 4. บัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

อาชี พอิสระ / เจ้าของกิ จการ

 1. สำเน าบัตรปร ะชาช น
 2. เอ กสารแสดงก ารดำเนินธุรกิ จ 1 ปี
 3. ต้ นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรา ยได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสี ยภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ
 4. Statement หรื อสำเนาบัญชีธนาคารในน ามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุ ดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

อัต ราดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่ าธรรมเนีย ม

 • อัตราดอ กเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรร มเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกิ นร้อยละ 28 ต่อปี

อัตราค่าธรรมเนียม

การชำร ะเงิน

 1. ชำระเต็ มจำนวนตามใบแจ้งยอ ดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) หรือ
 2. ชำระบ างส่วน หรือ จ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอ ดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงิ นสดฯ (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ช่ องทางการชำระเงิน

1. เคาน์เต อร์ธนาคารออ มสิน

2. ATM ธน าคารออมสิ น

3. ออ มสิน Internet Banking

4. อ อมสิน MyMo

5. ออ มสิน (Direct Debit)

6. เคาน์เต อร์เซอร์วิส

7. เท สโก้ โลตั ส

8. แค ชเชียร์เซ็ นเพย์ (CenPay)

ค่าธรรมเนียม

คิดด อกเบี้ ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ตามยอ ดที่กดใช้จริงไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ยและ ค่าธรร มเนียมการใช้วงเงิน