ออมสิน ไอเดียดี ขอช่วยลูกหนี้นอกระบบ อนุมัติทุกคน

แม้จะเปลี่ยนปี แต่เศรษฐกิจ การเงินก็ยังไม่ดีพอ ถ้ามีเงินสักก้อนในการลงทุน หรือทำธุรกิจต่างๆก็คงดีไม่น้อย  ธนาคารต่างๆ จึงเริ่มมีการปล่อยสินเชื่อ เงินกู้ แบบถูกกฎหมาย อย่างธนาคารออมสินก็เช่นกัน ได้มีสินเชื่อวงเ งิน 50,000 บ าทเฉพาะกรณีที่มีคุณมีบัตรเสียสมัครสวัสดีการวงเงินกู้ 50,000 บาท  มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ให้วงเงินสินเ ชื่อ 50,000 บ าท ชื่อโครงการเงิ นกู้ธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ต้องการกู้ยืมเงิ นเหล่านี้สามารถใช้แก้ไขเรื่องนี้นอกระบบได้ที่เกิดดจากการประกอบอาชีพการบริโภคไ ม่ใช่ชำระหนี้ทีมรีไฟแนนซ์หรือห นี้ในระบบต่ างๆเฉพาะผู้ที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐหรือบัตรค นจนเท่านั้น

ทางธนาคารจึงให้อยู่ตามสถานก ารณ์นี่นอกระบบที่เกิ ดขึ้นจริงและตามความสามารถในการชำระหนี้คืนในแต่ละคนไ ม่เกิน 50,000 บ าท จะต้องนำเงิ นที่ชำระให้ หมดภายใน 5 ปีวงเงิ นกู้สูงสุด 50,000 บ าท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนระยะเวลากู้ 3-5 ปี

ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันใช้เพียงบัตรบริษัทประกันสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดย่อมใช้หลักค้ำประกันเงินกู้

คุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นผู้ที่มีอาชีพมีร ายได้ประจำที่ชัดเจน
  • มีสัญช าติไทย
  • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไ ม่เกิน 65 ปี
  • มีที่พักอาศัยและสามารถติ ดต่อได้

ท่านที่ประสงค์จะขอสินเชื่ อต้องเป็นผู้ที่จดทะเบี ยนหนี้นอกระบบโดยสามารถลงทะเบี ยนได้วันที่สมัครขอสินเชื่ อกับธนาคาร

โดยไ ม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบี ยนบ้ านของผู้กู้สำเนาเอกส ารผู้ค้ำประกัน แสดงร ายได้ในสมุดคู่ฝากผู้ประกอบอาชีพร ายรับและร ายจ่ ายและถ่ายรูปที่อยู่อาศัยในการค้ำประกันและสำเนาหลักค้ำประกัน (รับประกันใช้บริษัทประกันสินเชื่ ออุตสาหกร รมขนาดเล็กเป็นหลักประกันเงิ นกู้) อัตร าดอกเบี้ ยอยู่ที่ 1% ต่อเดือนถ้าหากใครสนใจอย าก

จะสมัครสินเชื่ อสามารถติ ดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเท ศได้เลย