ออมสิน SMEs ให้ยืม 1,000,000 ทำทุน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติ ดตามและต้อง บอกว่า สำหรับหลายๆท่ านในปัจจับัน ได้รับผลกระทบ จากสถาณการณ์ รอบ 2 กันทั่วประเทศ

ซึ่งหลายๆท่าน ไม่ว่าจะเป็น เชิงพาณิชย์ หรือเกตรกร ทังภาครั ฐและเอกชน  ลูกจ้างประจำและ และพนักงานชั่วค ราว บางบริษัทบางกิจการถึงขนาดหยุดชั่วครา วหรือปิดตัวลง

ทั้งนี้สำหรับพ่อค้าแม่ค้า ที่ต้องการวงเะงิ นสักก้อน กับหลายๆธนคารต้องบอกอีกอย่างว่าการทำเรื่องค่อนข้างลำบ าก หลายคนจึงหานอกระบบ

ตรงนี้ดีกว่าแน่นอน ถ้าเกิดว่าวงเงิน ที่จับจ่ายใช้ส อย หรือ หมุนเวียนตรงนี้นเป็นของธนาคาร  ออมสิน 1 ใน 5สถาบันหลักทางการเงิ นของประเทศไทย

ล่าสุด ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคธุรกิจท่องเที่ยวยังคงได้รับความเดือดร้ อนอย่างหนักหลังจากการท่องเที่ยวต้องหยุด ชะงักเพร าะ cvd-19)

ซึ่งคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบม าตรการช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติมเพื่อเยี ยวย าและเพิ่มสภาพ คล่องสำหรับธุรกิจท่องเที่ ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

โ ดยมอบห มายธนาคารออมสิ น จัดทำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ ยต่ำ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว วงเงิ นโครงการ 10,000 ล้าน  เริ่มเปิดรับลงทะเบีย นขอกู้ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

ให้ถึ งวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนก ว่าวงเงิ นโครงการจะหมด

โครงกา รสินเชื่อดอ กเบี้ยต่ำ SMEs มีที่ มีเงิน  สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน ของธนาคารออมสิน มีแน วคิดเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และประชาช นที่ขาดสภาพคล่อ งใน การทำธุรกิจ

หรือมีความเสี่ยงสูญเสียที่ดินติดสัญญาขายฝากอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจา กที่ได้เตรียมวงเงินโครงการเริ่มแรก 5,000 ล้านบาท ต้องขยายเพิ่มเติมเป็น 10,000 ล้านบาท

โดยมีผู้ลงทะเบียนขอกู้จนเต็มวงเงินในเวลาอันรวดเร็ว สำหรับวงเงินใหม่ 10,000 ล้านบาทนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือธุรกิ จท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล โดยธนาคารจะพิจารณาให้กู้จากคุณภาพของหลักป ระกัน และคิดอัตราดอกเบี้ ยที่ต่ำมาก

จุดเด่น 

เพื่อเป็นเงิ นทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ

เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร

เพื่อไ ถ่ถ อน จำนองจากสถาบันการเ งินอื่น ยกเว้น การซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงิ นให้ยืม

พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำ ระหนี้ของกิจการ และต้องไม่เกินมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ให้กู้รายละเกินกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้ และอัตราดอกเบี้ยในกรณีผิดนั ดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ระยะเวลาชำระ

เ งินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงิ นทุกปี

เงิ นกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยจะให้ปลอดชำระห นี้เงินต้นไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่มีระยะเวลากู้ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย หรือ

นิติบุคคลจดทะเบี ยนตามกฎหมายไทย หรือ

กองทรัสต์ที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกร รมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และสามารถ ยืมเงิ นได้

หลักประกัน

ให้ใช้ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือหลายประเภทร่วมกัน ดังนี้

สมุดฝากเงิ นออมสิน สลากออมสินพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

พันธบัตรรั ฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้ยืม ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าพันธบัตรรั ฐบาล หรือพันธบัตรรั ฐวิสาหกิจ

ที่ดินและอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

โฉลดที่ ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิ นหลักทรัพย์

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกร รมขนาดย่อม (บสย.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ธนาคารออมสิ นสำนักงานใหญ่. 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหา นคร 10400. ติดต่อเรา. Call Center : 1115. โทรศัพท์ : 0-2299-8000 และสาข าใกล้บ้าน

หรือ https://www.gsb.or.th/en/gsb_smes/bussiness-smes/