ออ มสิ น ให้ยืม 10,000,000 ดอกต่ำ ผ่อนสบายๆ

ใครที่กำลั งมองหาสิ น เชื่อดีๆ สักตัว เพื่อมาบริ หา ร เงินทุนหมุนเวี ย น ในช่วงนี้ มาทางนี้เลย เพราะธ น า คารออมสิ น ได้ออกสินเชื่อที่น่าส น ใจ อย่าง สินเชื่อ ไทร ทอง อเนก ประส ง ค์ ที่รองรับทุกความต้องการของผู้กู้ ไม่ว่าผู้กู้จะต้องการเงิ น ไปใช้จ่ายอะไร ทั้งรถ ท่องเที่ยว จะใช้เป็นค่ า รักษาพยา บ า ล หรือใช้ทำเรื่องอื่นๆ ก็ได้

สินเชื่อไทร ท องอเนกประสงค์ จะมอบ ว ง เงินสูงสุด 300,000 บาท สำหรับกรณีที่ผู้กู้ใช้ บุค ค ลค้ำประกัน และจะ ม อบวงเงินสูงสุด 10,000,000 บาท สำหรับกรณีที่ผู้ใช้หลั ก ทรั พ ย์ ค้ำประกัน ขอแค่เป็นบุคค ล ที่มีอาชีพและ ร า ยได้เพียงพอก็สาม า รถ กู้ ได้แล้ว

จุดเด่น

 1. สินเชื่อที่รอง รั บความ ต้ อง การทุกประ เ ภ ท อาทิ
 2. เพื่อการอุป โภค บริโภค
 3. เพื่อไถ่ ถอ น จำนองจากสถาบันการ เ งินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกา ร อุปโภค บ ริ โภค)
 4. เพื่อใช้ในการประกอ บ อาชี พ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อ ก า รประกอบธุ ร กิจ

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

1. กรณีใช้ บุ ค คลค้ำประกัน

ให้กู้ไม่เกิ น รายละ 300,000 บา ท

2. กรณี ใช้หลั ก ทรัพย์ค้ำป ร ะ กัน

ให้กู้ไม่เกิ น รายละ 10,000,000 บาท มีหลัก เกณ ฑ์ ดังนี้

 1. ไม่เกิน 90% ของราคาประเมิ น หลักทรั พ ย์ที่ดินพร้อมอาคาร
 2. ไม่เกิน 85% ของราค า ประเมิ น ห้องชุด
 3. ไม่เกิน 80% ของร า คาประเมิ น ที่ดิ น

ดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนา คาร กำ หนด

ระยะเวลาชำระ

ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้อง ชำ ระ เงินกู้และดอก เบี้ ย งวดแรกตา ม ที่ กำหนดใน สัญ ญา โดยมีหลักเ ก ณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 1. เงิน กู้ ไม่เกิ น 300,000 บาท ระยะเ วลา ชำระเงิน กู้ ไม่เกิน 7 ปี
 2. เงิน กู้ เกิน 300,000 บาท ระยะเว ลา ชำระเงิ น กู้ ไม่เกิน 25 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นบุค ค ล ที่มีอาชีพและ รา ย ได้แน่นอน
 2. มีอา ยุ ครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวม อา ยุ ผู้กู้กับระยะเว ลา ที่ชำระเงิ น คืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกัน

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

ให้ใช้ บุค ค ล ค้ำปร ะ กัน ได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำปร ะ กัน ต้องมีคุ ณ สมบัติ ดังนี้

(1) มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่ อ รวม อา ยุ ผู้ค้ำปร ะ กัน กับระยะ เว ลา ที่ชำระเงิน กู้ ต้อ ง ไม่เกิน 60 ปี

(2) มีถิ่ น ที่ อยู่ แน่น อน ส า มา รถติดต่อได้

(3)  มีเงื่อ น ไขอย่าง ใ ด อย่า ง หนึ่ ง ดังนี้

 • เป็นข้ารา ช การที่มี เงิ น เดือนตั้งแต่ 18,000 บา ท ขึ้นไป
 • เป็นพนัก งา น รัฐวิส า หกิจ หรือพนัก งา น องค์กรของรัฐ หรือเ จ้า หน้าที่ หรือพนัก งา น ของหน่วยงาน ภ าค รั ฐ ที่มีเงิ น เดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป
 • เป็นพนัก งา น ผู้มีรายได้ ประจำ ขอ ง บริษัทเ อก ช นที่มีความมั่น ค ง และมี เงิ น เดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นผู้ปร ะ ก อบ การ อา ชี พ อิสระที่มีรายได้ เ ฉลี่ย ไ ม่น้อย ก ว่า เดื อ น ละ 30,000  บาทขึ้นไป

2. กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อ ม อาคา ร หรือห้อง ชุ ด มีหลัก เ กณฑ์ ดังนี้

(1) เป็นของผู้ กู้ หรือบุค ค ล อื่น

(2) ตั้งอยู่ในแหล่ง ชุม ช น ที่มีความเจริญ มีไฟฟ้ า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตา ม ความจำเป็น และมีทางสา ธา ร ณ ปร ะ โยชน์ ซึ่งรถยน  ต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับท่า น ที่สนใจต้องการทรา บ รายละเอียดเพิ่มเติมของ สินเชื่อไทรทอง อ เ นก ปร ะ สงค์ สา ม า รถ เข้าไปดูราย ล ะ เอียดได้ที่ https://www.gsb.or.th/personals/saitong/ หรือติดต่อส อบ ถาม เพิ่มเติมได้ที่ ธนา ค าร ออมสินสำนัก ง าน ใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสา ม เสนใ น เข ต พญาไ ท กรุงเทพมหานคร 10400