เกียรตินาคินภัทร ให้ยืม 1,500,000 ดอกต่ำ อนุมัติไว

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับสถา นการณ์ CV-19 ทำให้เศรษฐกิจทั้งโลกต่างได้รับผลก ระท บอย่างมากมาย รวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่รั ฐพยายามออกมาตราการต่างๆมาเพื่อช่วยเหลือ เยี ยวย า ประชาชน

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมาก ต่างต กงาน หรือ ขาดรายได้ หรือผู้ที่เป็นเจ้าของธุ รกิจต่างก็ต้องการเงินทุนสำรองมาใช้หมุนเวียนในสภาพคล่องทางการเงิน

วันนี้เราจึงมีสินเชื่อที่น่าสนใจจาก ธนาคาร เกียรตินาคิน มาฝ ากให้ทุกท่านได้ตัดสินใจกันกับสินเชื่ อบุคคล เกียรตินาคินภัทร ที่ให้ว งเงินสูงสุด 1,500,000 บาท อีกทั้งยังไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีดอกเบี้ยต่ำ และ อนุมัติไวรับเงินใช้ภายใน 1 วัน หลังจากการผ่ านอนุมัติ

7 ข้อดีของ สินเชื่อส่วนบุคคลเกียรตินาคินภัทร

 1. ผ่อนสบ าย ดอกเบี้ ยต่ำ อนุมัติไวให้วงเงินสูง
 2. สมัครง่า ย เอกสารไม่ยุ่งยาก
 3. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 4. วงเงินอนุมัติสู งสุด 1,500,000 บาท
 5. รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)
 6. ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 7. ได้รับอัตราต่ำสุดที่ 9.99%

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้สมั ครต้องเป็นสัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
 2. ผู้สมัครที่มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
 3. ผู้สมัครที่มีอายุการทำงานปัจจุบัน พนักงา นรายเดือน อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป
 4. ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ขั้นตอนสมัครสินเชื่อเกียรตินาคินภัทร

1. เริ่มแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ สินเชื่อ เกียรตินาคินคลิกที่นี่

2. กรอก รายละเอียดให้ครบตามรูปภาพประกอบโดยข้อมูลต้องเป็นคว ามจริง จากนั้นอ่านข้อตกลงอย่างละเอียดจากนั้นกด ตกลง

3. เมื่อยืนยันแล้ วท่านก็แค่รอการติดต่อกลับมาจากทาง ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ หากท่านไม่ได้รับการติ ดต่อกลับ กรุณาติดต่อ Call Center 02 165 5555 (ทราบผลการพิจารณาสินเชื่อกี่วัน ภายใน 3 วันทำการ นับจากเอกสารครบถ้ว นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด)

อัตราดอกเบี้ย

*เงื่อนไขกา รคำนวณรายได้เป็นไปตามที่ธนาค ารกำหนด

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าธรร มเนียมการชำระคืนสินเชื่อก่อนกำหนด (Prepayment Fee) 2% ของยอดเงิ นที่จ่ายเกินกว่า 2 เท่าของค่างวดในแต่ละเดือน (เฉพาะลูกค้าที่ผ่อนชำระ ไม่ถึง 2 ปี)

เอกส ารประกอบการสมั คร

 1. สำเน าบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน (2 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
 3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออม ทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*
 4. สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
 5. สำเน าบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

* สำหรับใ นการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสิ นเชื่ อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้

ข้อแนะนำวิธีขอสิ นเชื่ ออย่างไรที่ทำให้ธนาคารอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น

ประวั ติการผ่อนชำระ (เครดิ ตบูโร)

ธนาคารจะเข้าไปตรวจประวัติการชำระหนี้ของเรากับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau) ถ้าหากเรามีประวัติการค้างชำระหนี้อื่นๆ อยู่ หรือมีประวัติชำระหนี้ไม่ตร งนัดหมาย โอกาสได้สินเชื่อก็น้อยลง ทางที่ดี เราควรชำระหนี้สินต ามกำหนดทุกครั้ง และควรสะสางหนี้สินอื่นๆ ให้น้อยลง ก่อนยื่นขอสินเชื่อ

รายการเดินบัญชี

สำห รับการเดินบัญชีนับว่าเป็นเอกสารสำคัญที่ธนาคารจะใช้พิจ ารณาสถานะการเงินของท่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะว่าธนาคารจะดูว่าท่านมีรายได้เข้ามาประจำหรือไม่ และยังบอกถึงเงินหมุนเวียนในบัญชี

ยิ่งถ้าเป็นคนไม่มีเงินเดือนประจำเช่นพ่อค้าแ ม่ค้าหรือกลุ่มคนฟรีแลนซ์ต่างๆ ท่านจำเป็นต้องนำเงินมาฝากเข้าระบบ ส่วนคนที่มีเงินเดือนน้อยไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต้องเก็บเงินเอาไว้

เพราะการถอนเงินจนหมดบั ญชี เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง ธนาคารแทบจะปิดประตูสำหรับการปล่อยกู้โดยทันที
สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ (DSR)

หากดูจากประวัติการผ่อนชำระจะสำคัญต่อสัดส่วนหนี้ เพ ราะธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อและว งเงินให้เท่าไร ขึ้นอยู่กับสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ (Debt Service Ratio) โดยสัดส่วนที่เหมาะสมนั้น ภาระหนี้ทั้งหมด

รวมถึงภาระหนี้สำหรับการกู้บ้ านครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30% – 40% ของรายได้ เช่น ถ้าคุณมีเงินเดือน 20,000 บาท/เดือน และมีห นี้ผ่อนชำระอื่นรวม 5,000 บาท คุณจะสามารถมียอดชำระต่อเดือนได้อีก [(20,000 x 40%) – 5,000] = 3,000 บาท

ซึ่งเป็นสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ต่ำเกินไป ธนาคารก็จะไม่อนุมัติสินเชื่อให้ แต่ถ้าลดภาระหนี้อื่นๆ ลง ก็อาจขอสินเชื่อผ่านได้

ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ bank.kkpfg.com หรือ เดินทางไปสมัครด้วยตัวเองสามารถติดต่อได้ทุ กวันทั่วประเทศ หรือโทร 02 165 5555