เกียรตินาคินใจดี ปล่อยสินเชื่อให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว

อีกหนึ่งข่า วสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อเ งินด่ว นเพื่อนำเงินก้อนออกมาใช้จ่ายทั่วไป หรือ หมุนเวียนในธุรกิจ

วันนี้เรามีสินเชื่อดีๆ มาแนะนำให้ทุก ท่านได้พิจารณากัน สำหรับสินเชื่อ ส่วนบุ คคลจาก ธนาคารเกียรตินาคิน

เป็นสินเชื่อที่สมัครง่าย ใช้เอกสารไม่เยอะ พร้อมแก้ปัญหาเรื่อ งบุคคลค้ ำป ระกัน หรือ หลักทรัพย์ค้ ำปร ะกัน

โดยสา มารถขอสินเ ชื่อได้วงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท โดยมีอัตร าดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 9.99%

การผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก ผู้ที่ผ่านการอนุมัติจะได้รั บเงิ นทันทีทภายใน 1 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

7 ข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคลเกียรตินาคิน

1. ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไวให้วงเงินสูง

2. สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก

3. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

4.วงเงิ นอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท

5. รั บเงิ นทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)

6. ผ่อนสบาย กับดอ กเบี้ย แบบลดต้นลดดอก

7. ได้รับอัต ราต่ำสุดที่ 9.99%

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องเป็นสัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี

2. ผู้สมัครที่มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้)

3. ผู้สมัครที่มีอายุการทำงานปัจจุบัน พนักงานรายเดือน อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป

4. ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

 

ขั้นตอนสมัครสินเชื่อเกียรตินาคิน

1. เริ่มแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ สินเชื่อ เกียรตินาคิน คลิกที่นี่

2. กรอกรายละเอียดให้ครบตาม รูปภาพประกอบโดยข้ อ มูลต้องเป็นความจริง จากนั้นอ่า นข้อตกลงอย่างละเ อียดจากนั้นกด ตกลง

3. เมื่อยืนยันแล้วท่านก็แค่รอการติดต่อกลับมาจากทาง ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับ

กรุณาติดต่อ Call Center 02 165 5555 (ทราบผลการพิจารณาสินเชื่อกี่วัน ภายใน 3 วันทำการ

นับจากเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด)

ท่านที่สนใจเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองสามารถติ ดต่ อได้ทุกวันทั่วประเทศ ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหน

หรือจังหวัดอะไรก็เดินท างสะดวก เพราะเร ามีจุดบริการให้คุณเลือกมากมายในพื้นที่กรุงเทพฯ หากคุณต้ องการค้ นหา สาขาในต่างจังหวัด

เรามีสาขาในเ ขตตัวเมืองทั่วทุกภูมิภาคในหลายจังหวัดเพื่อครอบคลุมการให้ บริการแก่คุณ คลิกค้นหาสาขาได้ที่นี่ หรือโทร 02 165 5555

อัตราด อกเบี้ย

*เงื่อนไขการคำนวณรายได้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าธ รรมเนียมการชำร ะคืนสินเชื่อก่อนกำหนด (Prepayment Fee) 2% ของยอดเงินที่จ่ายเกินกว่า 2 เท่าของค่า งวดในแต่ละเดือน (เฉพาะลูกค้าที่ผ่อนชำระ ไม่ถึง 2 ปี)

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน (2 ชุด)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)

3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*

4. สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน

5. สำเน าบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

* สำหรับในการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้

ข้อแนะนำวิธีขอสินเชื่ออย่างไรที่ทำให้ธนาคารอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น

ประวัติการผ่อนชำระ (เครดิตบูโร)

ธนาคารจะเข้าไปตร วจประวั ติการชำระหนี้ของเรากั บบริษัท ข้อมูลเครดิ ตแห่งชาติ (National Credit Bureau)

ถ้าหากเ รามีประวัติการค้างชำระหนี้อื่น ๆ อยู่ หรือมีประวัติชำระหนี้ไม่ตรงนัดหม าย โอกาสได้สินเชื่อก็น้อยลง

ทางที่ดี เราควรชำระหนี้สินตามกำ หนดทุกครั้ง และควรสะสา งหนี้สินอื่นๆ ให้น้อยลง ก่อนยื่นข อสินเชื่อ

รายการเดินบัญชี

สำหรับการเดินบัญ ชีนับว่าเป็นเอกสารสำคัญที่ธนาคารจะใช้พิจารณาสถานะการเงินข องท่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

เพราะว่าธนาคารจะดูว่าท่านมีรายได้เข้ามาประจำหรือไม่ แล ะยังบอกถึงเงิ นหมุนเวียนในบัญชี

ยิ่งถ้าเป็นคนไม่มีเงินเดือนประจำเช่นพ่อค้าแม้ค้ าหรือกลุ่มคนฟรีแลน ซ์ต่างๆ ท่านจำเป็นต้องนำเงิ นมาฝากเข้าระบบ

ส่วนคนที่มีเงินเ ดือนน้อยไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต้องเก็ บเ งินเอาไว้ เพราะการถอนเงินจน หมดบัญชี

เป็นสิ่งที่ไม่คว รอย่างยิ่ง ธนาคารแทบจะปิด ประตูสำหรับการปล่อยกู้โดยทั นที

สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ (DSR)

หากดูจากป ระวัติการผ่อนชำระจะสำคัญต่อสัดส่วนหนี้ เพราะธ นาคารจะอนุมัติสินเชื่อและวงเงินให้เท่าไร

ขึ้นอยู่กับสัดส่วนหนี้สินต่อร ายได้ (Debt Service Ratio) โด ยสัดส่วนที่เหมาะสมนั้น ภาระหนี้ทั้ งหมด

รวมถึงภาระหนี้สำหรับการกู้บ้านครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30% – 40% ของรายได้  เช่น ถ้าคุณมีเงินเดือน 20,0 00 บาท/เดือน

และมีหนี้ผ่อนชำระอื่นรวม 5,000 บาท คุณจะสามาร ถมียอดชำระต่อเดือนได้อีก [(20,000 x 40%) – 5,000] = 3,000 บาท

ซึ่งเป็นสัดส่วนหนี้สินต่อร ายได้ต่ำเกินไป ธนาคารก็จะไม่อนุมั ติสินเชื่อให้ แต่ถ้าลดภาระหนี้อื่นๆ ลง ก็อ าจขอสินเชื่อผ่านได้