เกียรตินาคิน ให้ยืม 250,000 ทันใจ

เป็นอีกห นึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้ องบอก ว่า เนื่องจากสถาณการณต่างๆ ในตอนนี้หลายๆคนประ สบปัญหาด้าน การเงิ นกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่ างๆ ใน ชีวิตประจำวัน และอื่นๆ รวมไปถึงวงเ งินหมุนเวียนในกิจการส่วนตัว

ซึงไม่ว่าจ ะเป็นอาชีพอิสระและ ลูกจ้างประจำรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าและเ กษตรกร น่าได้รับผลกระทบกันทั่วห น้า แต่ว่าในช่วงสถาณการ์ที่ประเทศไทยเราจะผ่านผ้นไปนั้น ถือว่า เป็นช่วงที่เราจะกลับมา น้ำขึ้นให้รีบตัก

สำหรับผู้ที่กำลัง มองหาในส่วนวงเงินสักก้อน ตรงนี้ ดีกว่าแน่นอน ถ้าเกิดว่าในส่วนของวงเงิ นที่ กำลังหาอยู่นั้นไม่ได้มาจากนอกระบบแต่เป็น สินเชื่อในรูปแบบบัตรกดเงิ นสดของ ธนาคารเกียรตินาคิ หนึ่งใน ธนาคาร ชั้่นนำด้านสินเชื่อ และไฟล์แนนท์ ทีมาใน รูปแบบของ บัตรกดเงิ นสด kkp cash card

ซึ่งสมัครง่าย ฟรีค่าธร รมเนียมเบิกถอนเงิ นสด ไม่ต้องมีบุคคลค้ำปร ะกัน เลือกชำระเงิ นคืนเต็มจำนวน หรือชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงิ นต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท รับส่วนลดร้านค้าที่ มีเครื่องหม าย UnionPay กดเงิ นสดได้ทุกที่ จากตู้เอทีเอ็ม ที่มีเครื่องหม าย ATM Pool หรือ UnionPay

สำหรับ บัตรกดเงินสด (KKP Cash Card) เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ให้แก่บุคคลธ รรมดาในรูปแบบวงเงิ นหมุนเวียน (Revolving Credit) โดยไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเป็น หลักประกันหรือไม่ต้องมีบุคคลค ้าประกัน ซึ่งท่านสามารถเบิกใช้วงเงิ นสินเชื่อตามที่ได้รับอนุมัติจากธ นาคารผ่านบัตรกดเงิ นสดที่ธนาคารได้ออกให้กับท่าน

โดยท่าน สามารถใช้เบิกถอนเ งินสด โอนเงิน ได้ทุกเมื่อตามที่ต้องการ หรือใช้ซื ้อสินค้า/บริการ โดยวงเงินสินเชื่อคงเหลือที่เบิกใช้ได้จะลดลงตามการเบิกใช้จริง และดอกเบี ้ยจะ คำนวณตามจำนวนเ งินและจ านวนวันที่เบิกใช้จริ งในอัตราที่ธนาคารกำ หนด และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยท่านไม่ต้องชำ ระดอกเบี ้ยเมื่อไม่มีการใช้ วงเงิ นสินเชื่อ วงเงิ นสินเชื่อจะคืนกลับสู่บัตรกดเงิ นสดเมื่อมีการช ำระเงินคืน ซึ่งเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการใช้เ งินสดหมุนเวียน เพื่อความสะดวกคล่องตัว ชอบการชำระคืน แบบอิสระ และสามารถควบคุมการชำระได้ด้ วยตนเอง และคิดอัตราดอกเบี ้ยแบบคงที่

 

วงเงินอนุมัติ

1. วงเงินขั้นต่ำ 10,000 บ าท สูงสุดไม่เกิน 250,000 บา ท แต่ไม่เกิน 3เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ส าหรับลูกค้าที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บา ท จะได้รับการอนุมัติวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายไ ด้เฉลี่ยต่อเดือน

และมีวงเงินอ นุมัติไม่เกิน 3 สถาบันการเงินหรือผู้ประ กอบธุรกิจสินเชื่อบุคค ลภายใต้ก ากับหรือผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่ างบุคคลกับ บุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่ธนา คารแห่งประเทศไทยก าหนด

การค้ำ ประกัน ไม่ต้องใช้ทรัพย์หรือทรั พย์สินเป็นหลักประกัน และไม่ต้องมีบุค คล ค้ำ ประกัน

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

1. ผู้มีรายได้ประจำ

2. สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี

3. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บา ทขึ้นไป

4. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บา ทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้ นไป

5. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บา ทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้ นไป

6. มีหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่ อได้สะดวก

7. เอกสารประกอบการสมัคร

8. สำเนาบัตรประจำตัวป ระชาชน 1 ฉบับ

9. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรั บรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)

10 สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรา ยได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงิ นสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงิ นสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

1. ประเภทบั ตร และ วงเงิ นสูงสุด ที่กดได้

2. เบิกถอนเงิ นวงสดผ่านตู้ ATM สูงสุด 100,000 บา ท

3. วงเงินเข้าบัญชีเงิ นฝาก ภายในธนาคาร สูงสุด 100,000 บา ท

4. ชำ ระค่าสินค้า/บริการ สูงสุด 100,000 บา ท

5. ชำ ระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์ สูงสุด 100,000 บา ท

หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องท าง ต้องรวมกันไม่เกินวง เงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมั ติ

KKP Contact Center 02 165 5555

สอบถามข้อมูล ข้อเสนอแนะ ได้ที่บริการโทรศัพท์อัตโนมัติ

หรือเว็บไซต์ https://bank.kkpfg.com/th/personal-banking/loan/personal-loan/kkp-cash-card

ไม่มีค่าดำเดินการ โปsดsะวังผู้แอบอ้าง