เงินเข้าวันนี้ 3 กลุ่มเข้าเต็มๆ โอนเท่าไหร่ ใครได้บ้าง เช็กด่วน

ในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่ากลุ่มไหนเช้กด่วน ข่าวดี เงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง จากภาครัฐ 3 กลุ่ม เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ประจำเดือนมกราคม 2565 ได้วันที่ 10 ม.ค. ใครมีสิทธิได้บ้าง เช็คเลย

โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และเงินอุดหนุนบุตร วันที่ 10 มกราคม 2565

1. เงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

-อายุ 6 ขวบ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)

สำหรับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้้

เข้าสู่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

กดค้นหาข้อมูล

2. เยียวยากลุ่มเปราะบาง เบี้ยผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท

อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท

3. เยียวยากลุ่มเปราะบาง เบี้ยผู้ที่ชาวยเหลือตนเองไม่ได้ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

-อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท

-อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาท

-ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โอนเข้าบัญชีผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้คนละ 800 บาท และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงวันที่ 22 มกราคม

ปฏิทินจ่ายเงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง

เดือนมกราคม 2565 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

เดือนมีนาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

เดือนเมษายน 2565 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

เดือนพฤษภาคม 2565 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

เดือนกรกฎาคม 2565 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

เดือนกันยายน 2565 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565