เงื่อนไขและกำหนดการเปิดลงทะเบียน คนละครึ่ง อีก 1 ล้านสิทธิ์

อี กหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่กำลังรอคอยการลงท ะเบียน คนละครึ่ง เฟส 2

ที่มีป ระชาชนให้ความสนใจและลงทะเบียนกันเป็นจำน วนมากจนสิทธิ์การลงทะเ บียนเต็ม

ทำให้ก ระทรวงการคลังเตรียมขยายจำนวนก ารลงทะเบียนคนละครึ่ งเฟส 2 อีกครั้ง

โด ยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 นายอ าคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการก ระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า

จะมีกา รเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง รอบเก็ บตกอีกครั้ง ในช่วงกลางเดื อน มกราคม นี้

ซึ่งข ณะนี้ เริ่มทราบสิทธิคงเหลือว่ามีจำนวนเท่ าไหร่ จากการดำเนินโครงก ารในเฟสแรก และเฟส 2

ยังมีสิ ทธิคงเหลือรวมอยู่กว่ า 1 ล้านสิทธิ นอกจากนี้ ก็จะยังมีสิ ทธิตกหล่น

จา กผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเฟส 2 แต่ไ ม่ได้ใช้จ่ายภายใน 14 วันด้วย ซึ่งจะต้ องมาสรุปตัวเลขอีกครั้ง

ส่ วนข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่ขอให้พิจารณาต่ ออายุโครงการคนละครึ่ง ออ กไปอีก 3 เดือน

และเพิ่ มงบประมาณการใช้จ่ายต่อบุคค ลเป็น 5,000 บาทนั้น ยังไม่ได้มีการพิจา รณาต่ออายุโครงการ

ยั งอยู่ที่ระยะเวลา 3 เดือ น หลังจากนั้นจึงจะมีการประเมิ นกันใหม่อีกครั้ง

สำห รับโครงการคนละครึ่ง ที่คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบีย นอีกรอบใหม่กลางเดือน มกราคม 2564 จำนว น 1 ล้านสิทธิ

และล งทะเบียนไม่สำเร็จในทั้งสองเฟสด้วยหล ายปัจจัย จะได้สิทธิลงทะเบีย นใหม่ในรอบนี้

เงื่อ นไขการลงทะเบีย นสำหรับประช าชน

  1. มีบัต รประจำตัวประชาชนแล ะเป็นบุคคลสัญช าติไทย
  2. อ ายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้ นไป ณ วันที่ลงท ะเบียน
  3. ไ ม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ
  4. จำนว น 5 ล้านคน หรือจนก ว่าสิทธิ์จะห มด

ทั้ งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ในโ ครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่ได้รับสิ ทธิ์มาตรการช้อปดีมีคืน