เงื่อนไข 3000 นาน 3 เดือน

ในส่วนขจากกรณี นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยมติ ครม.ว่า เห็นชอบโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ

โดยมอบหมายให้ กระทรวงแรงงาน ประสานกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาแนวทางการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้กับผู้ประกอบการ ในส่วนของรายได้จากเงินอุดหนุนดังกล่าว พร้อมให้กระทรวงแรงงาน จัดทำรายละเอียดข้อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณา ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ตามรายละเอียดดังนี้

แจกเงินเยียวยานายจ้าง 3,000 บาท/คน/เดือน

1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564 และรับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1 – 3 (ตั้งแต่พ.ค. 2564 ถึง ม.ค. 2565)

2. เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน

– รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

– เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม

– นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 95% ในระหว่างร่วมโครงการ โดย (หากต่ำกว่า 95% จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น) ในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกิน 5% ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

มาตรการนี้คาดว่าจะรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย ที่มีสถานประกอบการจำนวน 480,122 แห่ง และจะสามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน นายธนกร กล่าว

แจกเงินเยียวยานายจ้าง หวังจ้างงานเอสเอ็มอี

ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มธุรกิจ

โดยรัฐบาลยืนยันว่า จะหาทางการรักษาการจ้างงานและมาตรการการจ้างงานใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน ทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม และยังไม่มีการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ ขณะเดียวกัน ต้องการเห็นคนไทยมีงานทำ โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เพื่อรักษาระดับการจ้างงานให้ธุรกิจเอกชนด้วย

ทั้งนี้ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการนี้ โดยรัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานผ่านนายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้าง ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สัญชาติไทยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 200 คน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายน 2564 ถึงมกราคม 2565

โดยเงินอุดหนุนจะคำนวณตามยอดการจ้างงานจริงของทุกเดือน พิจารณาจากจำนวนลูกจ้าง ที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคมจากระบบประกันสังคม โดยจะจ่ายเงินอุดหนุนทุก วันทำการสุดท้ายของเดือน

อย่างไรก็ตาม ครม.อนุมัติแจกเงินเยียวยานายจ้าง 3,000 บาท/คน/เดือน หวังจ้างงานเอสเอ็มอี 5 ล้านคน ให้กับบริษัทที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน เป็นเวลา 3 เดือน พร้อมยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้กับผู้ประกอบการ