เช็กด่วน ประกันสังคม เผย วิธีลงทะเบียน รับเงินช่วยเหลือ มาตรา 33 – 39 – 40

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งโวเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ดีมากเลยครับท่าน ประกันสังคม เปิดขั้นตอนลงทะเบียน e-services www.sso.go.th เยียว ย า นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบ

 

สำนักงาน “ประกันสังคม” www.sso.go.th เยียว ย า นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอนุมัติเงินช่วยเหลือแรงงานฟรีแลนซ์ ตามมาตรา 39 มาตรา 40 ได้คนละ 5,000 บาท โดยต้องมีหลักฐานลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค. 2564

4 กิจการ ที่ได้รับการช่วยเหลือตาม มาตรการเยียว ย า นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มีดังนี้

กิจการก่อสร้าง

กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

กิจการศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

กิจการกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ

พื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัดที่ได้รับสิทธิ์

กรุงเทพมหานคร

นครปฐม

สมุทรสาคร

ปทุมธานี

นนทบุรี

สมุทรปราการ

สำหรับ ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผู้ประกอบการมีหน้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ให้ลูกจ้าง โดยลงทะเบียนผ่านออนไลน์ใน ระบบ e-services บนเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม แต่ไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน โดยลงทะเบียนเยียวย า ผ่านระบบ e-services www.sso.go.th

นอกจากนั้น กระทรวงการคลังยังเยียว ย า เพิ่มอีก 2,000 บาท จ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้างสัญชาติไทยเพิ่มอีกรายละ 2,000 บาท ส่วนผู้ประกอบการรับเงินเยียวย า จำนวน 3,000 บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน สูงสุดไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง ในส่วนผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ขอให้มาขึ้นทะเบียนประกันสังคมในระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 30 ก.ค. โดยสามารถขึ้นทะเบียนผ่าน เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะได้รับเงินเยียว ย า โดยลูกจ้างสัญชาติไทยรับเงินรายละ 2,000 บาท นายจ้างรับ 3,000 บาทลูกจ้างหนึ่งคน สูงสุดไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง โดยกระทรวงการคลังจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสายด่วนประกันสังคม 1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

วิธีลงทะเบียนมีดังนี้

 

ลงทะเบียนขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต www.sso.go.th

เข้า เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ

เลือกขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต กรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อลงทะเบียน สปส. 1-05

ระบบส่งแบบลงทะเบียน (สปส. 1-05) กลับทาง e-mail เพื่อพิมพ์แบบลงทะเบียนส่งสำนักงานประกันสังคม

ผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตราและพ ย าน 2 ท่าน

สำนักงานประกันสังคมอนุมัติส่ง User-ID ให้ทาง e-mail เพื่อสถานประกอบการสามารถส่งข้อมูลงานทะเบียน

แจ้งเข้า – แจ้งออก เปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่งเงินสมทบประจำเดือน

ส่งข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตน www.sso.go.th

นายจ้างดำเนินการส่งข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตนตามขั้นตอน ดังนี้

เข้า เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ

เลือกเมนู ทะเบียนผู้ประกันตน กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User-ID)

เลือกเมนูที่จะดำเนินการ

ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1-03)

บันทึกขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่เคยมีบัตรรับรองสิทธิแล้ว

แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน (สปส.6-10)

ส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-04)

การส่งข้อมูลเงินสมทบ

เข้า เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ

เลือกเมนู ทะเบียนผู้ประกันตน กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User-ID)

เลือกวิธีการยื่นข้อมูลการส่งเงินสมทบ

ส่งเงินสมทบแบบแยกยื่น (สปส.1-10)

ส่งเงินสมทบแบบยื่นรวมสาขา (สปส.1-10/1)

เลือกสถานประกอบการ (เลขที่บัญชีนายจ้าง และลำดับที่สาขา)

เลือกวิธีการนำส่งข้อมูล (งวดเดือน ปี พ.ศ.) และเลือกวิธีการนำส่งข้อมูลการส่งเงินสมทบ

กรอกข้อมูล (กรอกเลขบัตรประชาชน และค่าจ้าง)

แนบไฟล์ (เลือกรูปแบบไฟล์ และไฟล์เงินสมทบที่จะนำส่งเงินสมทบ)

ส่วน ผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 และ มาตรา 40 สัญชาติไทย ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน เช่นเดียวกับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ใน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ ต้องเตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับความช่วยเหลือ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือนด้วย

9 สาขาอาชีพ ในระบบประกันสังคม และนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับการช่วยเหลือ มีดังนี้

สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

สาขาการขายส่งและการขายปลีก

สาขาการซ่อมย า นยนต์

สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทย า ศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ

สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา

กิจการก่อสร้าง

กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันนาการ

และกิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ