เช็กด่วน สรรพากร ย้ำ ยื่นชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ก่อนหมดเขต

กรมสรรพากร ย้้า พรุ่งนี้ 23 กันยายน 64 สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55) สำหรับ บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิและสมาคม ที่มีรอบบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมทั้งสิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) สำหรับรอบบัญชีที่เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยให้ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th

 

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า ตามที่กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55) งบการเงินและแบบรายงานประจ้าปี (Disclosure Form) สำหรับ บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิและสมาคม ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

รวมทั้งขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) สำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งการขยายเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 23 กันยายน 2564 โดยให้ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

 

จึงขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล มูลนิธิและสมาคม ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว ด้าเนินการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านทาง ออนไลน์ที่ www.rd.go.th ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 โดยกรมสรรพากรมีระบบการยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต รองรับการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล และแบบรายงานประจ้าปี ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การท้าธุรกรรมภาษีที่บ้าน (TAX from Home) เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

l

สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161