เช็กเงื่อนไขด่วน ธ.ออมสิน ให้ยืมรายละ 1 แสน ปลอดหนี้ 6 งวด

จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันสถาบันการเงินหลายแห่งออกโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและประชาชน โดยเมื่อเร็วๆนี้ ธนาคารออมสิน เปิดโครงการสินเชื่ออิ่มใจโดยผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ เน้นผ่านง่ายๆ เพื่อช่วยธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยให้ยืมไม่เกินรายละ 1 แสนบาทไม่ต้องทำ และยังปลอดชำระหนี้ถึง 6 งวดอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

ออมสินสินเชื่ออิ่มใจ มาตรการตามนโยบายรัฐบาล สำหรับธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านห้องแถว ร้านในห้าง / ฟู้ดคอร์ท ภัตตาคาร Food Truck, Pop-Up Store, Booth & Kiosk

 • วงเงินให้กู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย

 •  ดอกเบี้ย 3.99% นาน 5 ปี
 •  ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน

รายละเอียดการสมัคร

 •  เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจาหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร / ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ / ผู้ประกอบการรถ Food Truck ซึ่งไม่ใช่ร้านแบบหาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

 •  เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
 •  ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

 •  มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน
 •  ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 •  เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19
 •  มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน

ขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อ

 •  ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th
 •  ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น หลังจากลงทะเบียนแล้ว ภายใน 5 วันทำการ
 •  ผลการพิจารณา ผ่าน คุณสมบัติเบื้องต้น สมัครขอสินเชื่ออิ่มใจที่ MyMo
 • อนุมัติและทำสัญญาที่ MyMo

การพิจารณาเงินกู้เป็นไปตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่ออิ่มใจ จาก ธ.ออมสิน https://www.gsb.or.th/news/gsbpr38/