เช็กเงื่อนไข ขั้นตอนขอพักหนี้ ธ.ออมสิน 6 เดือน อ่านด่วน

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทำให้มีสถาบันการเงินประเทศไทยหลายแห่ง ยื่นมือช่วยเหลือลูกค้าและประชาชน โดยเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสิน เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีสินเชื่อร่วมกับธนาคาร สามารถพักหนี้กับธ.ออมสิน เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยท่านสามารถเลือกแผนชำระหนี้สำหรับปี 2564 ผ่าน Application MyMo ได้ดังต่อไปนี้

ออมสิน บริการลูกห นี้สินเชื่ อของธนาคารออมสินที่ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์

ที่ส่งผลต่อเศร ษฐกิจไทยให้สะด วกยิ่งขึ้น ด้วยการเลือกปรับแผนการชำระหนี้ในปี 2564 ได้ด้วยตนเองผ่ าน MyMo

หลักเกณฑ์ เงื่ อนไขมาตรการฯ

ลูกค้ าสินเชื่อร ายย่อยวงเงิ นไ ม่เกิน 2 แสนบ าทที่ไ ม่ใช้หลักทรั พย์ค้ำประกัน

(ยกเว้น ข้าร าชการ พนักงานรั ฐวิสาหกิจ)

ความช่วยเหลือ

ให้พักชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ย หรือเงิ นง วด = 0

ระยะเวลาให้พั กหนี้

สูงสุด 6 เดือน เงิ นต้นและดอกเบี้ยที่ได้พักไว้จะถูกนำไปรวมชำระในง วดสุดท้ ายของสัญญา (งว ดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

การเข้าเมนูเลือกแผนการชำระห นี้สำหรับลูกค้ าร ายย่อย ผ่ าน MyMo

เข้าสู่เมนู “เลือกแผนการชำระห นี้สำหรับลูกค้ าร ายย่อย” วิธีที่ 1

เข้าสู่เมนู “เลือกแผนการชำระห นี้สำหรับลูกค้ าร ายย่อย” วิธีที่ 2

การทำร ายการเลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ าร ายย่อย ผ่าน MyMo

การตรวจสอบแผนการชำระห นี้และขอรับสัญญา

การตร วจสอบแผนการชำระห นี้และขอรับสัญญา

การตร วจสอบแผนการชำระห นี้และอ่านสัญญาครั้งต่อไป