เช็กเลย ประกันสังคม ม.33 ม.39 เฮ ครม. ไฟเขียวเพิ่มเงิน

สำหรับในส่วนของสถานการต่างๆในตอนนี้นั้นต้องบอกว่า มาตรการต่างๆของรัฐบาลนั้นนอกจากช่วยเหลือประชาชนแล้ว ยังกระตุ้นเศรษฐกิจในตอนนี้ไปใน ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ช่วงที่ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนเข้ากองทุนประกันสังคม 1 ม.ค.-31 มี.ค. 64 ให้ประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 ได้รับประโยชน์ทดแทนบำเหน็จชร าภาพ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. อนุมัติหลักการกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชร าภาพเป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (สำหรับผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม)

เพื่อกำหนดอัตราการจ่ายเงินบำนาญชร าภาพของผู้ประกันตน ในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 64 โดยกำหนดให้จ่ายเงินบำเหน็จชร าภาพให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุนในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค. 2564

ให้คำนวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีก 0.45% ของค่าจ้าง และกำหนดให้การจ่ายเงินบำเหน็จชร าภาพให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุนในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-31 มี.ค. 2564 ให้คำนวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.3 ของค่าจ้าง สำหรับการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณีชร าภาพดังกล่าว เป็นดังนี้

-ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น 347 บาทต่อคนต่อสามงวด

-ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น 146 บาทต่อคนต่อสามงวด โดยในภาพรวมผู้ประกันตนได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด 1,906 ล้านบาท จำแนกเป็น

-ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 1,783 ล้านบาท -ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 123 ล้านบาท

โดยไม่ได้ทำให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้น จึงไม่มีผลกระทบต่อกองทุนประกันสังคม และเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินบำเหน็จชราภาพที่เพิ่มขึ้นไปใช้จ่ายเพื่อยังชีพในยามชรา เป็นการบรรเทาปัญหาทางการเงินของผู้ประกันตนได้บางส่วน