เช็คสิทธิ์ เราชนะ คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ใครไม่ผ่านคัดกรอง มีวิธีแก้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโ ซเชียลต่างติดตาม และต้องบ อกเลยว่า ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว

ล่าสุด เช้านี้  กลุ่ม 2 “คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน” ตรวจส อบสิทธิ์ “เราชนะ” เยียวย า 7,000 ใครไม่ผ่านการคัดกรอง มีวิ ธีแก้ง่ายนิดเดียว

“เราชนะ” มาตรการจา กรั ฐบาลที่จะเข้ามาช่วยเหลือเ ยียวย สประชาชนกลุ่ม ที่ได้รับความเดือดร้ อนจาก สถาน การณ์Cv-19 เปิดให้ลงทะเบี ยนตั้ งแต่วันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา

ซึ่งจะเป็นการแจกจ่ายเงินทั้งห มด 7,000 บาท เดือนละ 3,500 ต่อคนต่อเดือน ผ่านการใช้จ่ายผ่านบัตรคนจ น ที่จะได้รับเงินอัตโนมัติ

ส่วนกลุ่มคนล ะครึ่งหรือเราเที่ยวด้ วยกัน ใช้จ่า ยผ่านแอพพลิเ คชั่นเป๋าตัง ซึ่งจะต้ องตรวจสอบสิทธิว่าผ่ านเงื่อนไขหรือไม่ และก ลุ่มอาชีพอิสระต่างๆ


ล่ าสุด วานนี้ (4ก.พ.) นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ต รวจราชการกระทรวงการคลัง รักษ าราชการแทนผู้อำ นวยการสำนักง านเศรษฐกิจการคลัง

ในฐานะโฆษกก ระทรวงการคลัง เปิ ดเผยความพร้อมในการโอนว งเงินสิทธิ์ให้แก่ประชาชนก ลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กลุ่มผู้ถื อบัตรฯ)

ครั้งแรกในวั นที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะได้รับวงเงินสิ ทธิ์เป็นรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์จนวงเงิ นสิทธิ์ครบ 7,000 บาท (ได้รับวงเงินเพิ่มจำนวน 5,400 บาท

สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรฯ ที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บา ทต่อปี และ 5,600 บาท สำหรับกลุ่มผู้ถื อบัตรฯ ที่มีรายไ ด้เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี)

โดยกลุ่มผู้ถือบัตรฯ สามาร ถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังกล่าว และสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรส วัสดิการแห่งรั ฐได้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ขณะที่กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระ บบฐานข้อมูลของแอ ปพลิเคชัน “เป๋า ตัง” ในโค รงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้ วยกันที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2564

(กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้ อมูลฯ) สามารถตรวจสอบผลการคั ดกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราช นะ.com

ทั้งนี้ กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโค รงการเราชน ะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ค รั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท

และจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพ ฤหัสบดีจนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มประชาชนที่อยู่ในร ะบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะส มวงเงินสิทธิ์ดังกล่าว และสามารถใช้จ่ ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจสอบสถ านะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคั ดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงคว ามประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น

โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแ ต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจส อบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทา งเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ กระทรวงการค ลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกครั้งตามคุณสม บัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2564 และกระทรวงการ คลังจะถือว่าผลการพิจาร ณาทบทวนสิทธิ์เป็ น อันสิ้นสุด